ANONİM ŞİRKET

1. ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ:

 1. Dilekçe 
 2. Taahhütname
 3. Şirket Kayıt Dilekçesi ve Tüzel Kişi Beyannamesi
 4. MERSİS üzerinden düzenlenmiş Ticacret Sicili Müdürlüğü veya Noter'den tasdikli Anasözleşme (3 Adet) (Yabancı sermayeli şirketlerde 4 Adet)
 5. Yönetim Kurulu Üyelerine ait şirket  imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl)
   

  *Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

 6. Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, (Anonim Şirket (Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Beyanı)
 7. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 8. Şirket sermayesinin on binde dördünün Ticaret Odasına yatırıldığına dair dekont
 9. Nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu ve dekontu, (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

 

Anonim Şirketler ile ilgili Önemli Notlar:

 • Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucularının imzalarının Ticaret Sicili Müdürlüğü veya noter tarafından onaylanmasını izleyen 3 ay içinde tescil edilmelidir.
 • Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.
 • Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur.
 • Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi verilir.
 • Anonim şirket unvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla kullanılacak olan unvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir.
 • En az 1 faaliyet konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur.
 • İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 • Şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.
 • Esas sermaye 50.000,00-TL’den aşağı olamaz. Bir payın itibari değeri en az bir kuruş veya katları şeklinde belirlenebilir.
 • Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı
 • Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait ikametgah belgesi
 • Yabancı Sermayeli Şirket ise;
   

  2 adet Şirket Kuruluş Bildirim Formu

 • Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)
 • Tüzel kişi ise,şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı terüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)
 • Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 • Yabancı Uyruklu Ortak var ise;
   

  Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu (2 Adet)

 • Yabancı uyrukluların T.C. Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.
 • Aynı Sermaye var ise;
   

  Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 • Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

2. ANONİM ŞİRKETLERDE TEK ORTAKLIĞA DÜŞME

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Noter onaylı Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipliği Kararı
 4. Yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)
 5. Pay defteri kapağı ile ilgili sayfalarının sureti (Ortaklar imzalı)

* Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Anonim şirketlerde ortakların hisse devrinin tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Şirket hamiline yazılı hisse senedi ihraç etmiş ve devre konu hisse hamiline yazılı hisse senedine bağlanmış ise hisse devri tescil edilmez.
 • Nama yazılı hisse senedi ihraç edilmiş ise devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği yeterlidir, devir sözleşmesi aranmaz.
 • Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir yönetim kurulu kararı hazırlanmalıdır.
 • Hisseleri devir alan ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi ve katılan tüzel ortak tarafından alınan temsilci kararı eklenmelidir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

3. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Genel Kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış noter onaylı tutanak örneği)
 4. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 5. Genel kurula ait gündem (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 6. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 7. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 8. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi ve/veya anasözleşme değişikliği var ise işlem ile ilgili evraklar
 9. Bakanlık Temsilcisi görevlendirme yazısı ile Bakanlık Temsilcisi Raporu (Kuruluş ve esas sözleşme değişiklik işlemleri Bakanlık iznine tabii olan şirketler hariç tek ortaklı şirketlerin tüm işlemlerinde Bakanlık Temsilcisi aranmamaktadır.)
   

  * Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise, imza sirküleri ile ilgili evraklar eklenmelidir;

 10. Görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair Noter onaylı yönetim kurulu kararı, (Yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.)
 11. Temsile yetkili olan Yönetim Kurulu Üyelerine ait şirket imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl)

  *Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

 12. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge, (Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Beyanı) (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)
 13. Tüzel ortak, yönetim kuruluna seçilmesi halinde ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı ile tüzel ortağın belirlediği geçek kişi temsilciye dair yetkili organ kararı, tüzel kişi yönetim kurulu üyesi yabancı uyruklu ise tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge eklenmelidir. (Apostil şerhli belgelerin noterden Türkçe çevirilerinin yaptırılmış olması gerekir)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

4. BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Bağımsız denetçi seçimine ilişkin Genel Kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış noter onaylı tutanak örneği)
 4. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 5. Genel kurula ait gündem (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 6. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 7. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 8. Denetçinin Türk Ticaret Kanununun 400. maddesinde geçen bağımlılık hallerinden hiçbirine sahip olmadığına ilişkin beyanı
 9. Şirket ile denetçi arasında yapılan denetçi sözleşmesinin akdedildiğine ve denetçinin görevi kabul ettiğine ilişkin yazılı beyan

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

5. TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGE TESCİLİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Temsil yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin iç yönergenin kabulüne dair yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)
 4. Sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren iç yönerge

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Anonim şirketlerde temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak Türk Ticaret Kanununun Yönetimin devri başlıklı 367. Maddesine göre; Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Ancak, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Buna göre temsil yetkisi aşağıda belirtilen şekilde sınırlandırılabilir:

 • Esas sözleşmede yetki devrinin iç yönerge hazırlanarak sınırlandırılabileceği konusunda hüküm bulunmalıdır. Hüküm yok ise öncelikle esas sözleşme tadil edilmelidir.
 • Yönetim kurulu tarafından sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren bir iç yönerge hazırlanır. Bu iç yönerge yönetim kurulu kararı ile kabul edilerek tescil ve ilan edilir.
 • Yönetim kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunlu olup ayrıca noter onayı aranmaz.
 • İç yönergede, görevler, tanımlar ve yetki çerçevesi düzenlenecektir. Ancak tanımlanan görevlere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.
 • İç yönergeyle belirlenen görevlere atanacak kişiler, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak yönetim organlarınca belirlenecektir.
 • Sınırsız temsil yetkisine sahip olan yönetim kurulu üyeleri, müdürler ile şubeye özgü işlerde temsil yetkisine sahip olan kişiler için iç yönerge hazırlanmasına gerek yoktur. Şirket veya şubesi adına sınırlı yetki ile işlem tesis etme hususunda görevlendirme olması halinde TTK 367. Maddede öngörülen iç yönerge ile sınırlı görev ve yetkilerin belirlenmesi şarttır.
 • Bilindiği üzere; anonim şirketlerde temsil yetkisinin kapsamı ve sınırları 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 371. maddesinde düzenlenmiş olup, Kanun’un 629. maddesinin 3. fıkrasında ise, 371. maddenin 7. fıkrasının kıyasen limited şirketlere de uygulanacağı ifade edilmiştir.
  Bu kapsamda, temsil iç yönergesi düzenlenirken ve iç yönergeye göre atama yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
  1. İç yönergede, mevzuat gereği sınırsız temsil şeklinin tanımlanmasına gerek bulunmamakta olup; sadece sınırlı yetkinin kapsamı ve kullanım şekli ile ilgili usul ve esaslar belirlenmelidir.
  Hal böyle olmakla birlikte, iç yönergede illaki sınırsız temsil yetkisi de belirtilmek isteniyorsa, sınırsız temsil yetkisinin “şirketi en geniş anlamda-her hususta sınırsız temsil yetkisi” olduğu açık ve net bir şekilde iç yönergede ifade edilmeli ve bu yetkinin hangi gruba/dereceye/göreve(yönetim kurulu başkanı/vekili) verildiği açıkça tanımlanmalıdır.

  Diğer bir deyişle, sınırsız yetkilinin atandığı yönetim kurulu kararında aynı yetkiliye iç yönergeye göre imza grubu/derecesi de verilmiş ise söz konusu imza grubu/derecesinin iç yönergede sınırsız temsil yetkisi olduğunun tanımlanması gerekmektedir. Özetle iç yönergede sınırsız olarak tanımlanan yetki kapsamı ile atamaya ilişkin yönetim kurulu kararında verilen yetki birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Limited şirketler yönünden ise, mevzuat gereğince limited şirketi sınırsız olarak müdür/müdürler temsil ettiğinden, limited şirket iç yönergesinde sınırsız temsil yetkisi "müdür" görevi dışında başka bir grup/derece adı altında tanımlanamaz.

2. Bir kişiye hem sınırsız hem de sınırlı temsil yetkisi verilmemelidir (TTK m. 371/7).
Şöyle ki;
2.1. Münferiden sınırsız temsile yetkili olan bir kişi, aynı zamanda iç yönergeye göre belli başlı işlerde münferiden ya da müştereken sınırlı yetkili olarak atanamaz.
2.2. Müştereken sınırsız yetkili atanmış bir kişi, münferiden sınırlı yetkili olarak atanamaz.
Örneğin;
Ali, Mustafa ve Fatma, şirketi müştereken sınırsız temsile yetkilidir. Bunlardan hiçbirisi, sınırsız yetkileri devam ederken ayrıca iç yönergede münferit imza ile tanımlanmış bir sınırlı yetkiye atanamaz.
2.3. Müştereken sınırsız temsile yetkili olan bir kişi, müştereken sınırsız yetkiyi paylaştığı kişilerle müştereken sınırlı yetkili atanamaz.
Örneğin;

Ali, Mustafa ve Fatma şirketi üçü birlikte müştereken sınırsız temsile yetkili yönetim kurulu üyeleridir. İç yönergede bazı işlemler için yönetim kurulu üyelerinin herhangi ikisinin müştereken tanımlanması durumunda, müşterek üç imza olarak belirlenen sınırsız temsil şekli sınırlanmış anlamına gelmektedir. Bu durumda, sınırsız yetkililerden Ali ve Mustafa ayrıca iç yönergeye göre müştereken sınırlı yetkili atanamaz.
3. ANCAK; müştereken sınırsız yetkili olarak atanmış kişiler, sadece iç yönergede sınırlı yetkinin kullanım şeklinin belirlenmesinde sınırlayıcı unsur olarak tanımlanabilir.
Örneğin;
Ali, Mustafa ve Fatma, şirketi yönetim kurulu üyesi olarak herhangi ikisi müştereken sınırsız temsile yetkilidir. Zeynep ise C grubu sınırlı imza yetkilisi olarak atanacaktır. İç yönergede, yönetim kurulu üyelerinin A grubu imza yetkilisi olarak şirketi her hususta herhangi ikisinin sınırsız temsile yetkili oldukları yönünde bir tanımlama yer alsın.
Bu durumda iç yönergede, sınırlı olarak C grubu imza yetkisinin kapsamı ve temsil şekli açıklanırken “50.000 TL’ye kadar olan işlerde C grubu imza yetkilisi, A grubu imza yetkililerinden birisinin imzası ile birlikte atacağı müşterek imza ile temsile yetkilidir.” denilebilir.
Görüldüğü üzere, iç yönergeye göre sınırlı yetkili olarak atanacak C grubu imza yetkilisi olan Zeynep’in temsil şeklinin belirlenmesi amacıyla A grubu imza yetkililerinden birisinin imzasının bulunması zorunlu kılınmış olup, A grubu yetkililerin (Ali, Mustafa ve Fatma’nın) yetkisi sınırlandırılmamaktadır.
Yukarıda örneği verilen sınırsız temsil şekline karşılık iç yönergede herhangi bir konu ayrımı yapılmaksızın, “50.000 TL’nin üstündeki tüm işlemlerde sınırsız olarak A grubu imza yetkililerinden biri ile C grubu imza yetkilisinin atacağı müşterek imza ile temsile yetkilidir”. Şeklinde bir yetki ise tanımlanamaz, çünkü bu yetki tanımlaması sınırlı değil, sınırsız bir yetki olduğu sonucuna götürmektedir. Bu durum ise sınırsız temsil şekliyle tezatlık oluşturacaktır. Zira bu işlem, sınırsız yetkiye sahip Ali, Mustafa ve Fatma’dan herhangi ikisinin imzası ile zaten yapılabilmektedir.
4. Bir kişiye, iç yönergede tanımlı birden fazla imza grubu/derecesi/unvan verilemez.
Örneğin;
Ali hem A grubu, hem de B grubu imza yetkilisi olamaz.
Ancak, iç yönergede A grubu imza yetkisi tanımlanırken A grubu imza yetkisinin, B grubu imza yetkisinde belirtilen işleri de kapsadığı düzenlenebilir.
5. Ayrıca iç yönergeye göre sınırlı olarak belirlenen yetkide, aynı imza grubu ya da derecesinin adı altında olmak şartıyla, hem müşterek sınırlı hem de münferit sınırlı yetki tanımlaması yapılabilir.
Örneğin;
C grubu imza yetkilisi; 50.000 TL’ye kadar olan işlerde A grubu imza yetkililerinden herhangi birisiyle birlikte atacağı müşterek imza ile temsile yetkilidir.
Resmi kurumlarda başvuruların takibi konusunda ise münferiden temsile yetkilidir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

 

6. SINIRLI YETKİLİLERİN TESCİLİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Sınırlı yetkililerin atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı (Noter onaylı)
 4. Temsile yetkili olan Şirket yetkililerine ait şirket imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl)

  *Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Sınırlı yetkililerin atanmasına dair yönetim kurulu kararı, iç yönerge ile belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad Soyad ve T.C kimlik numaraları iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılarak oluşturulmalıdır.
 •  Sınırlı yetkililerin tescili  iç yönerge Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandıktan sonra yapılabilecektir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

7. ŞİRKET YETKİLİSİNİN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

8. SERMAYE ARTTIRIMI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Genel Kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 4. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalı)
 5. Genel kurula ait gündem (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 6. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 7. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 8. Genel kurul onayından geçen anasözleşmenin sermaye maddesinin tadil metni (Genel kurul divan heyeti ve Bakanlık Temsilcisi imzalı)
 9. Genel kurul onayından geçen anasözleşmenin sermaye maddesinin yeni metninde ortakların sermaye artırımına ilişkin son pay durumu geçmiyorsa iştirak cetveli
 10. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 11. T.T.K.457. maddeye uygun yönetim kurulu beyanı
 12. Önceki sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir)
 13. Şirket sermayesinin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont  (Odamız veznesinden yatırılır)

Arttırılan sermayenin nakten karşılanması durumunda

 • Arttırılan nakdi sermayenin kanunda öngörülmüş tutarının bankaya bloke edildiğini gösterir banka mektubu temin edilmelidir.

Arttırılan sermayenin şirketin iç kaynaklardan karşılanması durumunda

 • İç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu getirilmelidir. (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir)

Arttırılan sermaye ortağının şirketten alacağının sermayeye ilavesi yolu ile karşılanıyorsa;

 • Nakit bir alacak sermayeye eklenmek isteniyorsa; YMM veya SMMM raporu yada denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu getirilmelidir. (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir) İbraz edilen raporda da bu alacağın nakdi borçlanmadan kaynaklandığının açıkça belirtilmesi gerekir
 • Bunun dışında kalan ortakların alacakları bakımından yapılacak tespit ise 6102 sayılı TTK’nın 343. Maddesi uyarınca Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ile tespit edilir.

Arttırılan sermaye ayni olarak veya firma devri yolu ile karşılanıyorsa;

 • Bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı 
 • Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı ibraz edilmelidir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

9. SERMAYE AZALTIMI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Genel Kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 4. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalı)
 5. Genel kurula ait gündem (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 6. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 7. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 8. Genel kurul onayından geçen anasözleşmenin sermaye maddesinin yeni metni (Genel kurul divan heyeti ve Bakanlık Temsilcisi imzalı)
 9. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 10. Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporu
 11. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir)
 12. Şirket alacaklılarına çağrı ilanı
 13. Alacaklar ödenmiş veya teminat altına alınmış ise bunları gösteren belgeler.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

10. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Unvan tadiline dair Genel kurul kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 4. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 5. Genel kurula ait gündem (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 6. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 7. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 8. Genel kurul onayından geçen anasözleşmenin ünvan maddesinin yeni metni (Genel kurul divan heyeti tarafından imzalı)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

11. AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Amaç konu değişikliğine dair enel kurul kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 4. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalı)
 5. Genel kurula ait gündem  (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 6. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 7. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 8. Genel kurul onayından geçen anasözleşmenin amaç konu maddesinin yeni metni (Genel kurul divan heyeti ve Bakanlık Temsilcisi imzalı)
 9. Bakanlık temsilcisi atama yazısı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

12. ŞİRKET SÜRESİNİN UZATILMASI

 1.  Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Şirket süresinin değişikliğine dair genel kurul kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 4. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 5. Genel kurula ait gündem (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 6. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 7. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumundaAnonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 8. Genel kurul onayından geçen anasözleşmenin şirketin süresi maddesinin yeni metni (Genel kurul divan heyeti tarafından imzalı)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Şirketin anasözleşmesinde belirlenmiş süre sona erdiyse, yukarıdaki evraklara ek olarak şirketin faaliyetine devam ettiğine dair mahkeme kararı (aslı veya Mahkemeden aslı gibidir ya da noter onaylı) ya da Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavir raporu getirilmelidir.
 • Değiştirilen anasözleşme maddesinin yeni şeklinin genel kurul tutanağında yer alması halinde tadil metni aranmaz.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

13. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)
 4. Belediye adres değişikliği dilekçesi

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Adres değişikliği kararında açık adres tam olarak belirtilmelidir.
 • Belediye tarafından yapılan adres değişikliğinde yukarıdaki evrakların ekine numarataj değişikliği belgesinin aslı eklenirse adres değişikliği harcı tahakkuk ettirilmez. Numarataj Belgesinde adres değişikliğinin Belediyenin numarataj çalışmasından kaynaklandığı belirtilmeli, eski ve yeni adres açık şekilde yazılmalıdır.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

14. YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Yönetim kurulu değişikliğine ve yeni görev dağılımına ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)
 4. Yönetim Kuruluna temsil yetkisi veriliyorsa; yönetim kurulu üyelerine ait şirket  imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl)

  *Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

 5. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge, (Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Beyanı) (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)

 6. İstifa eden yönetim kurulu üyesinin istifasına dair dilekçesi

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa yönetim kurulu kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar.
 • Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim bilgisini gösteren görevi kabul ettiğine dair yazılı beyan gerekir.
 • Yönetim kurulu kararında ayrılan yönetim kurulu üyesinin istifası kabul edilerek yerine atanan yönetim kurulu üyesi belirtilmeli ve yönetim kurulu yeniden görev bölümü yapmalıdır.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

15. GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGENİN TESCİLİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin kabulüne dair genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 3. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 4. Genel kurula ait gündem (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 5. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 6. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumundaAnonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 7. Genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

16. TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

 1. Dilekçe

 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi

 3.  Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet imzalı)

 4. Noter onaylı Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipliği Kararı

 5. Yeni ortak Yabancı uyruklu ise;

  -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

  -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl )

 6. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

  . Şirketin tek pay sahipliğinden çıkması halinde de tescil edilir. Bunun için yukarıdaki belgelerle birlikte Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı Müdürlüğümüze ibraz edilmelidir.   

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Anonim şirketlerde ortakların hisse devrinin tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Şirket hamiline yazılı hisse senedi ihraç etmiş ve devre konu hisse hamiline yazılı hisse senedine bağlanmış ise hisse devri tescil edilmez.
 • Nama yazılı hisse senedi ihraç edilmiş ise devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği yeterlidir, devir sözleşmesi aranmaz.
 • Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı eklenmelidir.
 • Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan kayyuma ait ikametgah belgesi eklenmelidir.
 • Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir yönetim kurulu kararı hazırlanmalıdır.
 • Hisseleri devir alan ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi ve katılan tüzel ortak tarafından alınan temsilci kararı eklenmelidir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

17. SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Tali acentelik alınıyor ise sigorta şirketinin izni gerekir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

18. SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

19. ŞUBE AÇILIŞI

 1. Nace kodlu kuruluş dilekçesi (İmzalı-kaşeli)
 2. Taahhütname
 3. Şube kayıt dilekçesi ve Tüzel Kişi Beyannamesi
 4. Şube açılışına dair yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)
 5. Şube ünvanı altında şube müdürü adına düzenlenmiş imza beyannamesi (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl)

  *Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Şube açılış kararında
 • Şubenin tam ünvanı
 • Şubenin açık adresi
 • Şubeye ayrılan sermaye
 • Şubenin temsilcileri

açıkça belirtilmelidir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.


20. ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Şube müdürü atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı
 4. Şubeye yeni müdür atanıyorsa Şube ünvanı altında müdür adına düzenlenmiş imza beyannamesi (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl)

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

21. ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Şubenin adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)
 4. Belediye adres değişikliği dilekçesi

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Adres değişikliği kararında açık adres tam olarak belirtilmelidir.
 • Belediye tarafından yapılan adres değişikliğinde yukarıdaki evrakların ekine numarataj değişikliği belgesinin aslı eklenirse adres değişikliği harcı tahakkuk ettirilmez. Numarataj Belgesinde adres değişikliğinin Belediyenin numarataj çalışmasından kaynaklandığı belirtilmeli, eski ve yeni adres açık şekilde yazılmalıdır.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

22. ŞUBE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Madde Tadil Dilekçesi
 3. Şubenin unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

23. ŞUBE KAPANIŞI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Şube terkin dilekçesi
 3. Şubenin kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

24. MERKEZ NAKLİ (GELEN)

 1. Nace kodlu kuruluş Dilekçesi (İmzalı-kaşeli)
 2. Taahhütname
 3. Şirket kayıt dilekçesi ve Tüzel Kişi Beyannamesi
 4. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi aslı (Son bir ay içinde alınmış ve MERSİS sistemi üzerinden oluşturulmuş olması gerekir)
 5. Merkez nakline ilişkin genel kurul kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 6. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 7. Genel kurula ait gündem (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 8. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 9. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumundaAnonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 10. Genel kurul onayından geçen anasözleşmenin adres maddesinin yeni metni (Genel kurul divan heyeti imzalı)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık İznine Tabi Anonim Şirketlerde anasözleşme değişikliğine dair izin yazısı getirilmelidir.
 • Değiştirilen anasözleşme maddesinin yeni şeklinin genel kurul tutanağında yer alması halinde tadil metni aranmaz.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

 

25. MERKEZ NAKLİ (GİDEN)

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Merkez nakil dilekçesi
 3. Merkez nakline ilişkin genel kurul kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

 

26. TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Şirket terkin dilekçesi
 3. Tasfiyeye girişe ilişkin genel kurul kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 4. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 5. Genel kurula ait gündem (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 6. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 7. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 8. Tasfiye kurulunun görev bölümü ve temsil yetkilerinin belirlendiği yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)
 9. Tasfiye halinde ibaresi ile şirket ünvanı altında düzenlenmiş tasfiye memurlarına ait imza beyannamesi (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl)

  *Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

 10. Alacaklılara çağrı ilanı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

27. TASFİYEDEN DÖNÜŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Tasfiyeyeden dönüşe ilişkin genel kurul kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 3. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 4. Genel kurula ait gündem (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 5. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 6. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 7. Şirketin mal varlığının dağıtımına başlanılmadığına dair tasfiye memurlarınca hazırlanmış rapor.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Yönetim kurulunun süresi sona erdiyse veya yönetim kurulu mevcut değilse genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir.
 • Tasfiyeden dönüş yapılabilmesi için şirketin 559.sayılı K.H.K. ye göre münfesih olmaması gerekmektedir.
 • Şirket faaliyet süresi sona ermiş ise tasfiyeden dönebilir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

 

28. TASFİYE SONU KAPANIŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Tasfiyenin sona erdiğine dair genel kurul kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 3. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 4.  Genel kurula ait gündem kararı (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış asıl imzalı)
 5. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 6. Toplantıya vekaleten katılım sağlanması durumundaAnonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 21.maddeye uygun noter tasdikli vekaletname
 7. Tasfiyeye giriş ve alacaklılara çağrı yapıldığına dair 1. 2. ve 3. Ticaret Sicil Gazeteleri
 8. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Ekine nüfus fotokopiler ekli her gerçek kişi yönetim kurulu üyesi için 2 adet)
 9. Genel kurulca onaylanmış son ve kesin bilanço (Aktif ve pasif varlıkların altındaki bilanço kalemleri sıfırlanmış olmalıdır)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Tasfiye 6 aydan fazla sürmüş ise tasfiye sonuna kadar her yıl yapılması zorunlu olağan genel kurul toplantılarının tescil edilmelidir.
 • Şirketin şubeleri var ise öncelikle şubeleri kapatılmalıdır.

 

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.