LİMİTED ŞİRKET

1.LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ:

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçesine; bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları, her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutarlar, ister ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları ile şirketin ne suretle temsil edileceği yazılmalı, bu dilekçe müdürlerin tümü tarafından imzalanmalı ve aşağıdaki belgeler de bu dilekçeye ek yapılmalıdır.)
 2. Taahhütname
 3. MERSİS üzerinden düzenlenmiş Ticacret Sicili Müdürlüğü'nden tasdikli Anasözleşme (3 Adet) (Yabancı sermayeli şirketlerde 4 Adet)
 4. Şirket müdürlerine ait şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticacret Sicili Müdürlüğü'nden onaylanmış İmza Beyannamesi
 5. Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, (Şirket ortağı olan Müdür Beyanı / Şirket Ortağı olmayan Müdür Beyanı)(Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)
 6. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 7. Ayni Sermaye Var ise;
 • Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 • Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
 1. Şirket sermayesinin on binde dördünün Ticaret Odasına yatırıldığına dair dekont
 2. Yabancı Uyruklu Ortak var ise;
 • Yabancı Sermayeli Şirket ise 2 adet Şirket Kuruluş Bildirim Formu
 • Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)
 • Tüzel kişi ise,şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı terüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)
 • Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 • Yabancı uyrukluların T.C. Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu(2 Adet)
 1. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı
 2. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait ikametgah belgesi

Limited Şirketler ile ilgili Önemli Notlar:

 • Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucularının imzalarının Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce onaylanmasını izleyen 3 ay içinde tescil edilmelidir.
 • Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.
 • Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi verilir.
 • Limited şirket unvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla kullanılacak olan ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir.
 • En az 1 faaliyet konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur.
 • İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 • Şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, limited şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir
 • Şirketin varsa süresi belirtilmelidir. Herhangi bir süre belirlenmemişise “Süresiz” ibaresi yazılmalıdır
 • Limited şirketin sahip olması gereken asgari sermaye tutarı 10.000 Türk Lirası ‘dır. Ortakların payları 25,00 TL ve katları olarak dağılmalıdır
 • Sermaye ayni olarak veya firma devri yolu ile karşılanıyorsa; bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı, sermaye olarak konulan taşınmazın fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge ve konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde her hangi bir takyidatın, nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair belgeler
 • Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
 • Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler. Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.
 • Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir.
 • Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir. Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.

2.LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR ATAMASI:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Genel Kurul Kararı (Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 3. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı(Toplantı Başkanı ve Müdürler Kurulu / Müdür tarafından imzalı)
 4. Genel kurula ait noter onaylı gündem kararı
 5. Temsil yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanı altında düzenlenmiş Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden tasdikli imza beyannamesi
 6. Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, (Şirket ortağı olan Müdür Beyanı / Şirket Ortağı olmayan Müdür Beyanı) (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)
 7. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGE TESCİLİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. İç yönergenin kabulüne dair Müdürler Kurulu Kararı (Noter onaylı)
 3. Sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren müdürler kurulu iç yönergesi(Şirketin müdürler kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunlu olup ayrıca noter onayı aranmaz)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
 • Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümler kıyas yolu ile uygulanır.
 • Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır.
 • Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler doğrultusunda;
 • Şirketi temsile yetkili yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerinin yetkileri sınırlandırılamayacak, sınırlama ancak merkezin veya şubenin işlerine özgülenebilecek ya da müşterek veya münferit temsil esası öngörülebilecektir.
 • Bunun dışında temsil yetkisi ancak aşağıda belirtilen şekilde sınırlandırılabilecektir:

 • Esas sözleşmede yetki devrinin iç yönerge hazırlanarak sınırlandırılabileceği konusunda hüküm bulunmalıdır. Hüküm yok ise öncelikle esas sözleşme tadil edilmelidir.
 • Müdürler kurulu kararı ile sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren bir iç yönerge kabul edilerek tescil ve ilan edilir.
 • Şirketlerin yönetim organınca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunludur.
 • İç yönergede, görevler, tanımlar ve yetki çerçevesi düzenlenecektir. Ancak tanımlanan görevlere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.
 • İç yönergeyle belirlenen görevlere atanacak kişiler, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak yönetim organlarınca belirlenecektir.
 • Sınırsız temsil yetkisine sahip olan müdürler, diğer yetkililer ile şubeye özgü işlerde temsil yetkisine sahip olan kişiler için iç yönerge hazırlanmasına gerek yoktur. Şirket veya şubesi adına sınırlı yetki ile işlem tesis etme hususunda görevlendirme olması halinde TTK 367. Maddede öngörülen iç yönerge ile sınırlı görev ve yetkilerin belirlenmesi şarttır.
 • İç yönerge, limited şirketlerde müdürler tarafından hazırlanır, hazırlanan iç yönergenin kabulüne ilişkin müdürlerce alınan kararın bir suretinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Şirketin müdürler kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunlu olup ayrıca noter onayı aranmaz.

TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGENİN TADİLİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. İç yönergenin tadiline dair müdürler kurulu kararı (Noter onaylı)
 3. Değişiklikleri veya ilaveleri yapılmış yeni tarih ve sayı ile düzenlenmiş müdürler kurulu iç yönergesi

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik veya ilaveler yapılması halinde yeni tarih ve sayı ile düzenlenmiş iç yönerge tescil ve ilan edilmelidir.
 • Şirketin müdürler kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunlu olup ayrıca noter onayı aranmaz.

ŞİRKET YETKİLİSİNİN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Soyadı değişikliğine dair genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 3. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)
 4. Gelen kurula ait noter onaylı gündem kararı
 5. Yeni soyadına göre şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
 6. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

ŞİRKET SÜRESİNİN UZATILMASI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Anasözleşmenin değiştirilen süre maddesinin yeni şeklinin kabul edildiği genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 3. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)
 4. Gelen kurula ait noter onaylı gündem kararı
 5. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Şirketin anasözleşmesinde belirlenmiş süre sona erdiyse, yukarıdaki evraklara ek olarak şirketin faaliyetine devam ettiğine dair mahkeme kararı (aslı veya Mahkemeden aslı gibidir ya da noter onaylı) ya da Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavir raporu (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir) getirilmelidir.

3.LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Hisse devrine ilişkin Genel Kurul Kararı (Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

3-Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı(Toplantı Başkanı ve Müdürler Kurulu / Müdür tarafından imzalı)

4-Genel kurula ait noter onaylı gündem kararı

5-Hisse devir sözleşmesi (Noter onaylı )

6-Pay defterinin noter bilgilerini gösteren kapağı ile beraber ilgili sayfalarının sureti (Devir eden ve devir alan kişilere ait)

7-Hisse devir sonucunda şirketin tek ortaklı kalması durumunda; Şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adının, yerleşim yerinin ve vatandaşlığının kararda belirtilmesi gerekmektedir.

*Tek ortak Beyan Formu

8-Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler.

9-Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa müdür atamasına ilişkin evraklar ilave edilecektir.

10-Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir Noter onaylı Genel Kurul Kararı

11-Son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)

12- Şirkete yeni giren ortağa ait, kimlik ve adres beyanı

13-Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi,

14-Yabancı Uyruklu Ortak var ise;

 • Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)
 • Tüzel kişi ise, şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı terüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)
 • Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 • Yabancı uyrukluların T.C. VergiKimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.

*Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu (2 Adet)

15-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı,

16-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait yerleşim yeri belgesi.

TEK ORTAKLIK DURUMU:

-Türk Ticaret Kanunu 574.maddesine göre ortak sayısı 1’e düşerse, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir.

 

4.LİMİTED ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Genel Kurul Kararı (Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 3. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı(Toplantı Başkanı ve Müdürler Kurulu / Müdür tarafından imzalı)
 4. Genel kurula ait noter onaylı gündem kararı
 5. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler.
 6. Tadil Metni (1 adet ortaklar tarafından imzalı ve kaşeli)

* Adres değişikliği sonucu İlçe veya İl değişikliği söz konusu olması halinde merkez maddesi ile ilgili anasözleşme tadili gerekmektedir.

 • Adres değişikliği Belediye tarafından yapıldı ise; ilgili Belediyeden adresinin değiştirilme kararını, tarihini ve sayısını gösteren şirketin eski ve değişiklik sonucu oluşan yeni adresini gösteren yazı aslının Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. (Yazıda belirtilen eski adresin Müdürlüğümüz kayıtlarındaki adres bilgisi ile aynı olması gerekmektedir.)

5.LİMİTED ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME TADİLİ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 3. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı(Toplantı Başkanı ve Müdürler Kurulu / Müdür tarafından imzalı)
 4. Genel kurula ait noter onaylı gündem kararı
 5. Tadil Metni (1 adet ortaklar tarafından imzalı ve kaşeli)
 6. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler.

6.LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 3. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı(Toplantı Başkanı ve Müdürler Kurulu / Müdür tarafından imzalı)
 4. Genel kurula ait noter onaylı gündem kararı
 5. Tadil Metni (1 adet ortaklar tarafından imzalı ve kaşeli)
 6. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 7. Arttırılan sermayenin on binde dördünün Ticaret Odasına yatırıldığına dair dekont
 8. Sermaye artırımına ilişkin anasözleşme değişikliğinde artırılan sermayenin ödendiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi
 9. Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa, bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı
 10. Sermaye artırımının ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair mahkemenin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi
 11. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

7.LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 3. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı(Toplantı Başkanı ve Müdürler Kurulu / Müdür tarafından imzalı)
 4. Genel kurula ait noter onaylı gündem kararı
 5. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor
 6. Şirketin aktiflerinin sermaye azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda olduğunu gösterir YMMM veya SMM raporu, faaliyet belgesi, denetime tabii şirketlerde denetçi raporu
 7. Tadil Metni (1 adet ortaklar tarafından imzalı ve kaşeli)
 8. Alacaklılara yedişer gün arayla üç defa yapılan çağrıya ilişkin Ticaret Sicili gazetesi örnekleri
   
 9. Alacakların ödendiğine veya teminat altına alındığını gösteren belge
 10. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Sermaye azaltılmasına ilişkin genel kurul kararında şirket müdürlerinin raporunun onaylandığı ve sermaye azaltılmasının ne şekilde yapılacağı gösterilir.
 •  Sermaye paylarının itibari değeri ve her ortağa ait olan pay adedi açıkça belirtilmelidir.

EŞ ZAMANLI SERMAYE AZALTMA VE ARTIRIMI

***Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermaye artırımının gerçekleştirilmesi halinde sermaye artırımına ilişkin belgelere aşağıdaki belgeler eklenir.

 1. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,
 2. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu,
 3. Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (Anasözleşmenin sermayeye dair maddesinin yeni metninde sermayenin azaltıldığı ve azaltılan sermaye miktarı ile eş zamanlı olarak sermayenin artırıldığı artırılan sermaye miktarı ve ne şekilde karşılandığı açıkça belirtilir.)
 4. Hazirun cetveli ve Gündem
 5. Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni
 6. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu
 7. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor

8.LİMİTED ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı)

9.LİMİTED ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

10.LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Taahhütname
 3. Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 • (Kararda; Merkezin tescil tarihi, ünvanı, ticaret sicili numarası, adresi, sermayesi ile Şubenin ünvanı,açık adresi,  sermayesi ve temsilcisi açıkça belirtilmelidir.)
 1. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı(Toplantı Başkanı ve Müdürler Kurulu / Müdür tarafından imzalı)
 2. Genel kurula ait noter onaylı gündem kararı
 3. Şube ünvanı altında şubeyi temsile yetkili kılınan şube müdürü adına düzenlenmiş imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı)
 4.  Şube yetkilisine ait kimlik ve adres beyanı
 5. Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

11.LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE KAPANIŞI:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

3-Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı(Toplantı Başkanı ve Müdürler Kurulu / Müdür tarafından imzalı)

4-Genel kurula ait noter onaylı gündem kararı

3-Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi