TÜR DEĞİŞTİRME

TÜR DEĞİŞTİRME

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Tür değiştirme planı
3- Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu

***Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden, tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge müdürlüğe verilir
***Tür değiştirme raporu, Tür değiştirme planı, son üç yılın finansal tabloları ile varsa ara bilanço genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur.

4- Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul toplantı tutanağının noter onaylı örneği

***Tutanakta, tür değiştirme planı, tür değiştirme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile varsa ara bilanço TTK 188 m. gereğince otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmış olduğu, Tür değiştirme planının kabul edildiği, Şirketin yeni türüne dönüştürülmesine karar verildiği ifadelerinin yer alması gerekmektedir.

5- Yeni türün kuruluşuna ilişkin gerekli belgeler

6- Sermaye arttırılıyor ise, sermaye artırımına ait gerekli belgeler
7- 
Hazirun cetveli (Noter onaylı örneği)

8- Gündem (Noter onaylı örneği)
9- Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı ve raporu (Asıl)

10- Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde bu izin veya uygun görüş yazısı.

11- Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile SMMM/YMM’ye ait faaliyet belgesi (Asıl)

12- Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (Herhangi bir sicilde mal ve hakların bulunmaması durumunda ise, bulunmadığına dair bir beyan verilmelidir.)

13- Şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

14- Temsil yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanı altında düzenlenmiş Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden tasdikli imza beyannamesi (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl)

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

15- Tür değiştirme bilançosu (Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço)