AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ 24.11.2021

 

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız
Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı kuruluşların 2022 Yılı 12 Ay Süreli Yüklenici Firma veya Kuruluş Mutfağında Pişirilmek Üzere Malzemeli Mamul Yemek Hazırlama ve Dağıtımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/666911
1-İdarenin
a) Adı : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Girne Mh. Batıgazi Bulvarı No:151 09100 EFELER EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2562145036 - 2562253192
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı kuruluşların 2022 Yılı 12 Ay Süreli Yüklenici Firma veya Kuruluş Mutfağında Pişirilmek Üzere Malzemeli Mamul Yemek Hazırlama ve Dağıtımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :

.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Aydın Huzurevi ve YBRM Müdürlüğü-(Sultanhisar Huzurevi Müdürlüğü)Zafer Mah. Bayram Sok. No:34/1 Sultanhisar/Aydın , Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi Müdürlüğü -Yeşil Mah.692 Sk.No:14 Nazilli/AYDIN, Akbük Huzurevi Müdürlüğü -Adnan Menderes Mh.1028 Sk. 101 Cd. Akbük/Didim/AYDIN, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü-Aydınoğlu Mh.Abdi Bey Cd.No:44 Atça/Sultanhisar/AYDIN, Horsunlu Huzurevi YBRM Müdürlüğü-Horsunlu Mh.Kooperatifler Cd.No:14/1 Horsunlu/Kuyucak/AYDIN, Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü-Pamukören Mh.Fevzi Çakmak Cd.No:22 Pamukören Kuyucak/AYDIN, Söke Hilmi Fırat Huzurevi Müdürlüğü-Yeni Camii Mh. 2.Bahar Sk. No:6 Söke/AYDIN, Aydın Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü-Osman Yozgatlı Mh.1301 Sk.No:22 Efeler/AYDIN
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.11.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (Girne Mah. Batı Gazi Blv. No:151 09100 Efeler/AYDIN)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklilerin; firma adına düzenlenmiş, ihale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş ve faaliyet konusu "Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler" veya “Gıda üretimi yapan işletmeler” veya " Toplu tüketim işletmeleri" olan İşletme Kayıt Belgesi sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamuda veya Özel Sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,82
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.