EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT SATIN ALIM İHALESİ 17.11.2021

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız
Belediyemizin hizmetlerinde kullanılan araç, iş makinesi, çeşitli birimlerdeki endüstriyel makinelerde kullanılmak üzere Motorin(diğer), 95 oktan Kurşunsuz Benzin satın alınması işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/669454
1-İdarenin
a) Adresi : YEDİEYLÜL MAH. İZMİR BULVARI 5 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 5321118009 - 2562270999
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@efeler.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Motorin (Diğer) : 400.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 30.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Mallar, Teknik şartnamedeki nitelikleri sağlar şekilde, İhale dokümanında belirtilen kısım ve miktarlarda yüklenici akaryakıt istasyonu pompa teslimi ve Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Bakım Onarım Birimi Şantiye Mobil Akaryakıt İstasyonuna teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2022 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yedi Eylül Mh. İzmir Blv. Esko İş Hanı Efeler / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 22.11.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1)   İstekli bir akaryakıt pazarlama ve dağıtım kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, teklif sahibinin Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır.

2)   İstekli bir akaryakıt dağıtım kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır.

3)   İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, istasyonlu bayilik lisansının aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır. 

4) İstekliler, Türkiye'de bulunan ve Taşıt Tanıma Sistemine sahip olan akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri gösteren haritayı ihale teklif zarflarında komisyona sunacaklardır.

     -Akaryakıt "Taşıt Tanıma Sistemi"ne sahip olan firmalar ve bayilerden alınacaktır. İstekli Aydın ili Efeler ilçe merkezinde (Efeler, Yedi Eylül, Adnan Menderes, Ata, Cuma, Fatih, Cumhuriyet, Girne, Kurtuluş, Güzelhisar, Zafer, Zeybek, Orta, Ilıcabaşı, İstiklal, Hasan Efendi, Mesudiye, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Tepecik, Çeştepe, Osman Yozgatlı, Kemer ve Ovaeymir Mahallerinin herhangi birinde) en az 1 (bir) Taşıt Tanıma Sistemi bulunan bayi (istasyon) bulunduğunu belgelendirecektir.    


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1) İstekli bir akaryakıt pazarlama ve dağıtım kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, teklif sahibinin Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır. 2) İstekli bir akaryakıt dağıtım kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır. 3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, istasyonlu bayilik lisansının aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır. 4)İstekliler, Türkiye'de bulunan ve Taşıt Tanıma Sistemine sahip olan akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri gösteren haritayı ihale teklif zarflarında komisyona sunacaklardır. -Akaryakıt "Taşıt Tanıma Sistemi"ne sahip olan firmalar ve bayilerden alınacaktır. İstekli Aydın ili Efeler ilçe merkezinde (Efeler, Yedi Eylül, Adnan Menderes, Ata, Cuma, Fatih, Cumhuriyet, Girne, Kurtuluş, Güzelhisar, Zafer, Zeybek, Orta, Ilıcabaşı, İstiklal, Hasan Efendi, Mesudiye, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Tepecik, Çeştepe, Osman Yozgatlı, Kemer ve Ovaeymir Mahallerinin herhangi birinde) en az 1 (bir) Taşıt Tanıma Sistemi bulunan bayi (istasyon) bulunduğunu belgelendirecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen akaryakıt satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Efeler Belediyesi İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.