AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SIVI YAKIT SATIN ALIM İHALESİ 17.11.2021

 

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İlçe Yurt ve Tesislerde Kullanılmak Üzere Yakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/664537
1-İdarenin
a) Adresi : HASAN EFENDI MAH. BATI GAZI BULVARI 67 09100 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562131166 - 2562122094
c) Elektronik Posta Adresi : aydin@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

1- 555.000 santimetreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) 2- 16.600 kilogram dökme lpg (propan) 3- 305 ton kömür 4- 10.000 litre motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Teknik Şartnamelerde adı ve adresleri belirtilen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İlçe Müdürlükleri Yurt Müdürlükleri ve bağlı Tesisler
c) Teslim tarihi : 01/01/2022 tarihi itibariyle işe başlanacak olup işin süresi 31/12/2022 tarihine kadardır. Teslim şartlarının ayrıntısı Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hasanefendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı No:67 efeler/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 23.11.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, ihale tarihi itibariyle geçerli olan, kalorifer yakıtı satmaya yetkili olduklarını gösteren aşağıdaki belgeleri teklifleri dahilinde sunacaklardır.

LNG

İhaleye katılacak olan firmaların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) alınmış; LNG satışı için Doğalgaz (LNG) İletim Lisansının ve Toptan Satış Lisansının aslını veya noter onaylı suretini beyan edeceklerdir.

Doğalgaz (LNG) satışı için Yüklenicinin İletim Lisansının bulunmaması durumunda, iletim lisansı olan bir firma ile sözleşme yapabilir. Bu durumda Yüklenici, firmayla yaptığı sözleşmenin ve söz konusu firmanın İletim lisansının noter onaylı suretini beyan edeceklerdir.

KÖMÜR

İthalatçı İse: İthalatçı Kayıt Belgesi

Üretici İse: Uygunluk İzin Belgesi

Dağıtıcı İse: Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi

Satıcı İse: Herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi, teklif kapsamında

sunulacaktır.

Propan

a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir "Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı veya Bayilik sözleşmesi.

MOTORİN

a) İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, isteklinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge

b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

 İhalenin;
   1. Kısmı (lng)             
   2. Kısmı ( Propan)
   4. Kısmı (motorin)
Kısımlarından herhangi birine teklif veren firmalar için
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü akaryakıt satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

İhalenin;  3. Kısmına (Kömür) teklif veren firmalar için
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü katı yakıt satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hasanefendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı No:67 efeler/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.