NAZİLLİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT SATIN ALIM İHALESİ 10.11.2021

 

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-NAZİLLİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız.
Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünün 2022 Yılı Ormancılık Hizmetlerinde Kullanılan Araçların İhtiyacı için Akaryakıt Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/664896
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-NAZİLLİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : TURAN MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK CADDESI 62 09800 NAZİLLİ/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2563131056 - 2563135848
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünün 2022 Yılı Ormancılık Hizmetlerinde Kullanılan Araçların İhtiyacı için Akaryakıt Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :

Motorin (Diğer)-100.000 LT ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)-5.000LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıt teslimi Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makineleri vb. araçların depolarına veya varillere taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden ön görülmeyen orman yangını zuhur etmesi ve idarenin talebi halinde yangın mahallinde yada arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasını kapsamaktadır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü 2. kat Müdür Yardımcısı Odası, Turan mah. Fevzi Çakmak cad. No:62 Nazilli/ Aydın


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İhale konusu mal alımıyla ilgili gayri sıhhi müessese ruhsatı veya İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma İzin Belgesi.

2-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin  Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi

3-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.

4-İstekli enerji piyasa düzenleme kurulumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Ürünlerin TSE Standart Belgesi (Aslı, Dağıtıcı Firma tarafından onaylı yada noter onaylı fotokopisi)


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.