AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE MOTORİN VE JENERATÖRLER İÇİN MOTORİN SATIN ALIM İHALESİ 27.10.2021

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

ihale dokümanı için lütfen tıklayınız.

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE MOTORİN VE JENERATÖRLER İÇİN MOTORİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/620532
1-İdarenin
a) Adresi : ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI MERKEZ KAMPÜSÜ 09010 AYTEPE AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2564441256(Dahili:3432) - 2562124206
c) Elektronik Posta Adresi : hastane.ihale@adu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE MOTORİN VE JENERATÖRLER İÇİN MOTORİN ALIMI (17000 LT)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Yakıt depolarına ve ihtiyaç halinde araç depolarına teslim edilecek
c) Teslim tarihi : -İhaleyi kazanan yüklenici sözleşmenin imzalanmasından ve idare tarafından araç listesinin yüklenici firmaya verilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde araç listesinde belirtilen araçlara söz konusu sistemi ücretsiz kuracak ve çalışır hale getirecektir. İşin süresi 31/12/2022 tarihini geçmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Satın Alma (İhale Birimi) Merkez Kampüs Aytepe - Efeler / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 03.11.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-İstekli Dağıtıcı ise: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen Dağıtıcı Lisansını ihale dosyasında verecektir.
-İstekli Bayi İse: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen Bayilik Lisansını ve EPDK’dan Dağıtıcı Lisansına sahip olan firmanın ihale konusu işle ilgili

Aydın İli sınırları içinde Taşıt Tanıma Sistemi mevcut en az 3 (üç) bayisinin (istasyonunun) bulunduğunu belgelendirecek ve akaryakıt temini için yetkilendirildiğine ilişkin belgeyi ihale dosyasında verecektir.

-(İstekliler verilecek Lisans Belgelerinin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ihale dosyasında vereceklerdir.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Satın Alma (İhale Birimi) Merkez Kampüs Aytepe - Efeler / AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.