AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT ALIMI İHALESİ 05.05.2021

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

İhale dokumanı için lütfen tıklayınız.

AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/205800
1-İdarenin
a) Adı : AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : GÜZELHİSAR MAH. İSTİKLAL CAD. NO:4 09100 EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 4444009 - 2562264665
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :

2.000.000 LT. MOTORİN VE 30.000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ALINMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET ARAÇLARI İLE MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İSTASYONLARI
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra akaryakıt ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren sözleşme sonuna kadar peyder pey alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1. İsteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mavzuatı uyarınca EPDK'ndan alınmış Dağıtıcı Lisansı, isteklinin bayii olması durumunda ise EPDK'ndan alınmış Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu dağıtım kuruluşunun Dağıtıcı Lisansı ve akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğinin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi.

2. İstekli dağıtım kuruluşu ise kendisinin, bayi ise bayisi olduğu dağıtım kuruluşunun Lisanslı Rafineriden akaryakıt almaya, dolum ve dağıtım yapmaya yetkili olduğunu gösteren yazı.

3. İsteklinin otomatik taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt ikmali yapabilen Aydın İli ve İlçeleri (en az birer adet Efeler, Nazilli, Çine, Söke, Kuşadası, Didim ilçeleri sınırları içersinde olmak üzere) ile diğer illerde bulunan otomatik taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt ikmali yapabilen, akaryakıt istasyonlarını tevsik eden onaylı belge.

Yukarıda belirtilen belgelere ilişkin olarak;   düzenleyen makam, tarih, sayı ve geçerlilik tarihi bilgilerinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

HER TÜRLÜ AKARYAKIT TESLİMİ İÇEREN İŞ DENEYİM BELGELERİ İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.