KUŞADASI DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE 2021 YILI BOYUNCA KULLANILACAK OLAN SIHHİ TESİSAT, PİS SU TESİSATI, ELEKTRİK TESİSATI,KAMERA SİSTEMLERİ,TAMİRCİ EL TAKIMLARI,TEKNİK İŞLEMLERDE KULLANILACAK MAKİNE TEÇHİZATLARI İLE SARF MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ 07.04.2021

DEVLET HASTANESİ -KUŞADASI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale dokumanı için lütfen tıklayınız.

Hastanemiz bünyesinde 2021 yılı boyunca kullanılacak olan sıhhi tesisat, pis su tesisatı, elektrik tesisatı,kamera sistemleri,tamirci el takımları,teknik işlemlerde kullanılacak makine teçhizatları ile sarf malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/186450
1-İdarenin
a) Adresi : TÜRKMEN M. HÜLYA KOÇYIGIT BULVARI BAYRAKLIDEDE MEVKII 09400 KUŞADASI/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2566182414 - 2566182220
c) Elektronik Posta Adresi : aydkadasidh.bsh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Teknik Servis Birimine Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Kuşadası Devlet Hastanesi Teknik Servis Deposu
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip idarenin siparişine istinaden 31/12/2021 tarihine kadar malzemeler en fazla 2 parti halinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kuşadası Devlet Hastanesi Türkmen Mah.Gazibegendi Mevkii No:13 Kuşadası Aydın
b) Tarihi ve saati : 13.04.2021 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Uhdesinde ihale kalan istekliden malzeme teslimi esnasında teknik şartnamede belirtilen standartlara ilişkin belgeleri sunmaları istenilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kuşadası Devlet Hastanesi Satın Alma Servisi Türkmen Mah.Gazibegendi Mevkii No:13 Kuşadası Aydın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.