SÖKE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ MALZEMELERİ ALIM İHALESİ 17.02.2021

 

SÖKE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İhale dokumanı için lütfen tıklayınız.

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/58798
1-İdarenin
a) Adresi : Konak Mahallesi Saraçlar Caddesi 21 09200 SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 05338901488 - 02565182093
c) Elektronik Posta Adresi : gumuseronur@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

61 Kalem Otomatik Sulama Sistemi Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Söke Belediyesi Şantiyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihini takiben 45 gün içerisinde malzemelerin tümü teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Konak Mahallesi Saraçlar Caddesi No:21 SÖKE/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 23.02.2021 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.

1- 32mm/50mm/63mm HDPE-100 Kangal Boru için TS 418-2 ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

2- 20 mm/25mm/32mm/50mm/63 mm'lik Kaplin Boru Bağlantı Elemanları için TSE/ISO 17885 ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

3- 16 mm Kilitli Boru Bağlantı Elemanları için TSE'li veya İthal mallar için yeterlilik belgesi ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

4- Teflon Bant için TSE EN 751/3 ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

5- 20mm/25mm/32mm/40mm/50mm'lik Demir Bağlantı Elemanları için TS 11 EN 10242 ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

6- Tam Geçişli Metal Gövdeli Küresel Vanalar için TSE EN 13828 ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

 

 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler tedarik edilecek mallarla ilgili katalog veya broşür ya da teknik açıklamaları içeren dökümanları ihale dosyası ile birlikte sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konak Mahallesi Saraçlar Caddesi No:21 SÖKE/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.