AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI 12 AYLIK HİZMET ALIMI İHALESİ (19 ADET SAĞLIK TESİSİ İÇİN 01012021-31122021) 21.10.2020

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI 12 AYLIK HİZMET ALIMI İHALESİ (19 ADET SAĞLIK TESİSİ İÇİN 01012021-31122021)

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 12 aylık Hizmet Alımı (19 adet sağlık tesisi için 01012021-31122021) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/526193

1-İdarenin

a) Adresi : ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:118 09100 MERKEZ EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562135000 - 2562124493
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@aydinsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

19 adet Sağlık Tesisi-12 aylık Hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : 1) Aydın Devlet Hastanesi 2) Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 3) Atatürk Devlet Hastanesi ? Germencik 4) Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 5) Didim Devlet Hastanesi 6) Çine Devlet Hastanesi 7) Kuşadası Devlet Hastanesi 8) Nazilli Devlet Hastanesi 9) Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 10) Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğü 11) Buharkent Entegre Hastanesi 12) Karpuzlu Entegre Hastanesi 13) Koçarlı Entegre Hastanesi 14) Köşk Entegre Hastanesi 15) Kuyucak Entegre Hastanesi 16) Sultanhisar Entegre Hastanesi 17) Yenipazar Entegre Hastanesi 18) Karacasu Entegre Hastanesi 19) Bozdoğan Entegre Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ (ZEYBEK MH.İZMİR BULVARI NO:118 KAT:2 EFELER/AYDIN)
b) Tarihi ve saati : 27.10.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB)  veya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMDGK)  yetki belgesi  teklif dosyalarında sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ (ZEYBEK MH.İZMİR BULVARI NO:118 KAT:2 EFELER/AYDIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.