ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ ALIM İHALESİ 21.10.2020

 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ ALIM İHALESİ

KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ SATIN ALINACAKTIR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/492204
1-İdarenin
a) Adresi : ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI MERKEZ KAMPÜSÜ 09010 AYTEPE AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2564441256 - 2562124206
c) Elektronik Posta Adresi : hastane.ihale@adu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ ALIMI (21.000 ADET)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Laboratuvar Ayniyat Depoları
c) Teslim tarihi : -Sözleşmeye müteakip 7 gün içinde işe başlanacaktır. Siparişler hastanemiz tarafından yükleniciye faks yoluyla bildirilecektir. Faksın tebliğ tarihi itibariyle 7 gün içinde ayniyat depolarına teslim edilecektir. İşin bitiş süresi 30.06.2021'e geçmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Toplantı Salonu Merkez Kampüs Aytepe -Efeler / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 22.10.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

-Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olan tüm sarf malzemeler için istekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)' dan veya ÜTS (Ürün Takip Sisteminden) ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından onaylandığını gösterir belgeyi kaşe ve imzalı olarak ihale dosyasında sunulacaktır.

- Tıbbı cihaz kapsamında olmayan sarf malzemeler için CE belgesi veya TSE belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.

- T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)'dan veya ÜTS (Ürün Takip Sisteminden) Firmanın Bayi, Anabayi ve Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi ve UBB barkod numaralarını ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-İstekli teklif ettiği tüm sistemi tanımlayacak şekilde orijinal katalog,broşür,….vb. dokümanları ihalede verecektir.

-İstekli Firma teklif etmiş olduğu tüm sistem, cihaz, malzeme, kit vb. malzemelerin marka, modelleri, UBB’ leri ve adetlerinin yazılı olduğu bir evrak hazırlayarak, imzalı ve kaşeli ihale evrakları arasında sunacaktır.

-İstenirse, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune istenebilir. Numuneler kullanıcı tarafından değerlendirilecektir. Kullanıcı, numuneyi kullanım amacına uygun bulmadığı veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk gördüğü taktirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir. Kullanılan numuneler için (alım o firmada kalmasa dahi) ücret talebinde bulunulmayacak ve istenen miktarlardan düşülmeyecektir. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Satın Alma (İhale Birimi) Merkez Kampüs Aytepe-Efeler / AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.