SÖKE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK EKİPMANLARI TEMİNİ İŞİ İHALESİ 21.10.2020

SÖKE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK EKİPMANLARI TEMİNİ İŞİ İHALESİ

PARK EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

SÖKE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

Park Ekipmanları Temini İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/504864
1-İdarenin
a) Adresi : Konak Mahallesi Saraçlar Caddesi 21 09200 SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 05338901488 - 2565182093
c) Elektronik Posta Adresi : gumuseronur@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

2 Kalem Çocuk Oyun Grubu, 4 Kalem Spor Aleti, 2 Kalem Kent Mobilyaları , 1 kalem 26 mm. LSR Fibrile Çim Halı, 1 Kalem Karo Kauçuk Zemin Kaplaması (40*40*2 cm), 6 Kalem Çocuk Oyun Grubu Sökümü ve Montajı, 1 Kalem Spor Aleti Sökümü ve Montajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Tüm Oyun Grupları ve Ekipmanları, Kent Mobilyaları, Söke Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan İdarenin Göstereceği Park ve Yeşil Alanlara Yüklenici Tarafından Montajı Yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına takiben 5 takvim günü içerisinde işe başlanacak olup, * 5 adet İki Kuleli Çocuk Oyun Grubu, * 5 Adet Tekli Tahtravalli, 5 adet Bisiklet ve Spor Aleti, * 5 adet Çiftli Yürüme Aleti, 5 adet Tekli Uzay Yürüyüşü, * 5 adet Barfiks/Çekiş Aleti, * 50 Adet Küllüklü Metal Çöp Kutusu, * 2 Adet Metal Ayaklı Emprenyeli Ahşap Piknik Masası sözleşmenin imzalanmasına takiben 1.-10. günler içerisinde, * 1 adet Tek Çatılı İki Kaydıraklı Salıncaklı Oyun Grubu Sökümü ve Montajı(Toprak Zeminden Söküm Yapılacak ve Karo Kauçuk Zemine Montajlanacaktır) * 1 adet Tekçatılı Dört Kaydıraklı Oyun Grubu Sökümü ve Montajı(Toprak Zeminden Söküm Yapılacak ve Karo Kauçuk Zemine Montajlanacaktır) * 1 adet İki Çatılı İki Kaydıraklı Salıncaklı Oyun Grubu Sökümü ve Montajı(Toprak Zeminden Söküm Yapılacak ve Karo Kauçuk Zemine Montajlanacaktır) * 1 adet Dönence Sökümü ve Montajı(Toprak Zeminden Söküm Yapılacak ve Karo Kauçuk Zemine Montajlanacaktır) * 2 adet Tekli Tahtravalli Sökümü ve Montajı(Toprak Zeminden Söküm Yapılacak ve Karo Kauçuk Zemine Montajlanacaktır) * 1 adet Zıp Zıp Sökümü ve Montajı(Toprak Zeminden Söküm Yapılacak ve Karo Kauçuk Zemine Montajlanacaktır) * 2 adet Spor Aleti Sökümü ve Montajı(Toprak Zeminden Söküm Yapılacak ve Karo Kauçuk Zemine Montajlanacaktır) *407,5 m² Karo Kauçuk Zemin Kaplama 40*40*2 sözleşmenin imzalanmasına takiben 11.-20.günler içerisinde, * 636 m2 26MM LSR Fibrile Çim Halı sözleşmenin imzalanmasına takiben 21.-30.günler içerisinde İdarenin belirleyeceği alanlara montajı yapılarak teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Konak Mahallesi Saraçlar Caddesi No:21 SÖKE/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 26.10.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

İstekliler yukarıda sayılan belgelerden kendi durumlarına uygun olan belgeyi veya belgeleri teklif zarfı içerisinde sunmak zorundadır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Tüm malzemeler; 2(iki) yıllık garanti süresinden sonra 2(iki) yıl daha ücreti karşılığında yedek parça ve servis hizmeti verilecektir. Ayrıca en az 10 yıl yedek parça (ücret karşılığında) temin  edilebilecektir.

4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.

 

1- TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri. Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

 

2- TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ).  Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

 

3- TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3: Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ).  Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

 

4- TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

5- TS EN 16630 Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanlar - Teknik Şartnamede talep edilen spor aletleri .  Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

6- TS 13578 (09.10.2013) Yetkili Servisler salıncak-tahterevalli-kaydırak vb. oyun elemanları için Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için Kurallar - HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ) belgesi ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

7- ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 3.500.000.00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.)

8- Polietilen ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014-04 OYUNCAK GÜVENLİĞİ standartları gereğince ALEVLENEBİLİRLİK olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

9- Polietilen ürünlerin TS EN ISO 4892-2 :2013 ve EN ISO 105 B02:2014 yapay ışığa karşı renk haslığının tayini – 60 saat Ksenon Ark Soldurma Lambası Deneyine ait olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

10- Polietilen ürünlerin Fitalat içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuarlardan alınmış olmalıdır.

11- Polietilen ürünlerin AfPS GS 2014:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

12- Polietilen ürünlerin (mavi, turuncu, sarı, pembe, yeşil, kırmızı, mor) BS EN 71-3:2019 standartları gereğince BELİRLİ ELEMENTLERİN GEÇİŞ ÖZELLİKLERİ test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

13- Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TS EN ISO 9227 ve TS EN ISO 12944-6 standartları gereğince açık hava şartlarında korozyona karşı dayanıklı olduğunu gösteren 1440 saatlik tuz testi olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

14- Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TS EN ISO 6270-1 standartları gereğince 720 saatlik neme karşı dayanıklı olduğunu ve kaplamanın korozyona karşı dayanımını gösteren olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

15- Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin EN 71-2:2011+A1:2014 OYUNCAK GÜVENLİĞİ standartları gereğince ALEVLENEBİLİRLİK olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

16- Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin AfPS GS 2014:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

17- Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin BS EN 71-3:2019 standartları gereğince BELİRLİ ELEMENTLERİN GEÇİŞ ÖZELLİKLERİ test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

18- Oyun gruplarında kullanılan polyamid kelepçe ve manşonların AfPS GS 2014:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

19- Oyun gruplarında kullanılan zincirlere ait çekme deneyi olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

20- Salıncaklara ait test deney olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

21- Farklı renklerdeki polipropilen ürünlerin TS EN ISO 4892-3 Plastikler-Laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları- Bölüm 3 : Floresan UV Lambaları Deneyine ait 200 saatlik olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

22- TS EN 1177 (Oyun Alanları-Çarpma etkisini azaltan zemin düzenlemeleri - Kritik düşme yüksekliğinin belirlenmesi) belgesi ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

23- Ürüne ait 1.Sınıf Hammadde Sertifikası bulunmalıdır.

24- Kauçuk zemin ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014-04 standartları gereğince ALEVLENEBİLİRLİK deneyi olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

25- Kauçuk zemin ürünlerin TS EN 71-3:2013:A1:2014:2014-12 standartları gereğince BELİRLİ ELEMENTLERİN GÖÇÜ deneyi olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

26- Kauçuk zemin ürünlerin fitalat içermediğini gösteren olumlu test raporu , ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuarlardan alınmış olmalıdır.

27- TS 13735 ( Çöp kovaları için Kurallar) belgesi ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler,teklif dosyasındaki teklif ettikleri malların ihale dökümanı içerisindeki şartlara uygunluğunu teyit etmek için; tedarik edecekleri malların renkli resimleri veya katalogları ile birlikte ihale dökümanı içindeki Teknik Şartnameye uygunluğunu gösterir teknik özellikleri ve 3 boyutlu ölçüleri gösterir teknik çizimlerini CD ortamında sunacaklardır.

İstekli 26mm LSR Fibrile Çim Halı, Karo Kauçuk Zemin Kaplama 40*40*2 , İki Kuleli Çocuk Oyun Grubu, Tekli Tahtravalli, Bisiklet ve Spor Aleti, Çiftli Yürüme Aleti, Tekli Uzay Yürüyüşü, Barfiks /Çekiş Aleti, Küllüklü Metal Çöp Kutusu ve Metal Ayaklı Emprenyeli Ahşap Piknik Masası numuneleri İhale saatinden once İdarenin göstereceği alanda   geçici olarak montajlanacaktır. İdare tarafından Numune Teslim Tutanağı 2 nüsha olarak düzenlenecek ve karşılıklı imzalanacak ve  İstekli Numune Teslim Tutanağını  diğer evraklarla birlikte ihale dosyasında ibraz edecektir. Numuneleri Teknik Şartnamede yer alan niteliklere uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İhale Komisyonu  tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli görmesi halinde,  geçerli teklif  sahibi istekliler tarafından  teklif edilen ürünlerin  numunelerini isteklinin üretim tesislerinde de kurdurup inceleyebilecektir. Bu aşamalarda numunelerin kurulması ve idarenin incelemesine müsait hale getirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

 Ayrıca; İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önce kurulan numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun gruplarında farklılık olduğu takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilecek ve geçici teminatı gelir kaydedilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş her türlü "Çocuk Oyun Grubu veya Spor Aletleri Alımı" işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konak Mahallesi Saraçlar Caddesi No:21 SÖKE/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1- Yüklenici tarafından, Çocuk Oyun Grubunun kurulduğu alanlara oyun grubu kullanım alanları ilgili kuralların ve yaş grubunun belirtildiği uyarı levhaları konulmak zorundadır. 2- Tüm ürünlerin renkleri için İdare onayı alınacaktır. 3- Nakliye ve montaj yükleniciye aittir.