AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALIM İHALESİ 07.06.2023

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız
34 Kalem Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/458189
1-İdarenin
a) Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
b) Adresi : AYDIN ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI MERKEZ KAMPÜSÜ 09010 AYTEPE AYDIN MERKEZ/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2564441256 - 2562124206
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 34 Kalem Sarf Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :

34 Kalem Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Ayniyat Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacak olup, 31.12.2023 tarihinde bitecektir. Siparişler, idarenin bilgisi dahilinde hastanemiz ayniyat birimi tarafından faks ya da mail yoluyla bildirilecek olup 7 gün içinde teslimat yapılması gerekmektedir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip 7 (yedi) gün içerisinde işe başlayacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.06.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İhale Salonu (Merkez Kampüsü Aytepe - Efeler / AYDIN)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

-Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olan sarf malzemeleri ÜTS ye kayıtlı olduğuna dair belge. Ancak Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan sarf malzemeler CE veya FDA belgeli olmalıdır. ÜTS Kaydı olmayan sarf malzemeler için Kayıt Dışı olduğuna dair belge . 

 -T.C. Sağlık Bakanlığı ÜTS’den Firmanın Bayi, Anabayi ve Tedarikçi kodunu gösterir belge.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhaleden sonra, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune istenecektir. Numuneler kullanıcı tarafından değerlendirilecektir. Kullanıcı, numuneyi kullanım amacına uygun bulmadığı veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir. Kullanılan numuneler için ücret talebinde bulunulmayacak ve istenen miktarlardan düşülmeyecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.