KUYUCAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT MALZEMESİ SATIN ALIM İHALESİ 17.05.2023

KUYUCAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız
MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/428678
1-İdarenin
a) Adı : KUYUCAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 5 EYLÜL MH. INÖNÜ CAD. NO:1 09930 KUYUCAK/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2563714494 - 2563714495
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :

ÇİMENTO (TORBALI) :100 TON 290*190*135mm TUGLA : 30.000 ADET 190*135*190mm tuğla : 5000 adet sönmüş kireç torbalı : 20 ton 30*50*2mm profil :6.000 metre 40*60*2mm profil : 6.000metre 40*40*2mm profil : 6.000metre 30*40*1,5mm profil :6.000 metre düz siyah sac (2mm) : 5.000 kg epdm contalı panel montaj vidası : 20.000 adet sıcak daldırma galveniz üzeri boyalı :24.000 kg 18mm yonga levha (mdf) : 1.176 m2
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : kuyucak belediye şantiyesi ( (beşeylül mahallesi , Aydın karayolu bulvarı, No: 59/1 kuyucak / aydın)
ç) Süresi/teslim tarihi : sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlanıp 30 gün içinde tamamlanır.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : kuyucak belediye binası / fen işleri odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

alım konusu ürünler için kendi sınıflarında mutlaka (DIN, SAE, TSE, TS EN) Standartlarından birine uygun olacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.