EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT SATIN ALIM İHALESİ 16.11.2022

 

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız
Belediyemizin hizmetlerinde kullanılan araç, iş makinesi, çeşitli birimlerdeki endüstriyel makinelerde ve hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere akaryakıt alınması işi alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/1114077
1-İdarenin
a) Adı : EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : YEDİEYLÜL MAH. İZMİR BULVARI ESKO İŞHANI NO:5 09100 EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 4448009 - 2562270999
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Belediyemizin hizmetlerinde kullanılan araç, iş makinesi, çeşitli birimlerdeki endüstriyel makinelerde ve hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere akaryakıt alınması işi alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :

1.KISIM: Motorin (Diğer): 400.000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin: 30.000 litre 2.KISIM: Kalorifer Yakıtı: 25.000 kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mallar, Teknik şartnamedeki nitelikleri sağlar şekilde, İhale dokümanında belirtilen kısım ve miktarlarda yüklenici akaryakıt istasyonu pompa teslimi ve Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Bakım Onarım Birimi Şantiye Mobil Akaryakıt İstasyonuna teslimi yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren peyder pey 31.12.2023 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.11.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Efeler Belediyesi Meclis Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  ve ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış İstasyonlu Bayilik Belgesi, 2.kısım için İstasyonsuz Bayilik Belgesi,

d)Ayrıca, I inci kısım için teklif verecek istekliler, Türkiye'de bulunan ve Taşıt Tanıma Sistemine sahip olan akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri gösteren harita,

e)Kalorifer yakıtı satış yetkisine sahip olduğuna dair ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış vizeli belge,

  -Akaryakıt "Taşıt Tanıma Sistemi"ne sahip olan firmalar ve bayilerden alınacaktır. İstekli Aydın ili Efeler ilçe merkezinde (Efeler, Yedi Eylül, Adnan Menderes, Ata, Cuma, Fatih, Cumhuriyet, Girne, Kurtuluş, Güzelhisar, Zafer, Zeybek, Orta, Ilıcabaşı, İstiklal, Hasan Efendi, Mesudiye, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Tepecik, Çeştepe, Osman Yozgatlı, Kemer ve Ovaeymir Mahallerinin herhangi birinde) en az 1 (bir) Taşıt Tanıma Sistemi bulunan bayi (istasyon) bulunduğunu belgelendirecektir.    


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge, b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi, c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış İstasyonlu Bayilik Belgesi, 2.kısım için İstasyonsuz Bayilik Belgesi, d)Ayrıca, I inci kısım için teklif verecek istekliler, Türkiye'de bulunan ve Taşıt Tanıma Sistemine sahip olan akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri gösteren harita, e)Kalorifer yakıtı satış yetkisine sahip olduğuna dair ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış vizeli belge, -Akaryakıt "Taşıt Tanıma Sistemi"ne sahip olan firmalar ve bayilerden alınacaktır. İstekli Aydın ili Efeler ilçe merkezinde (Efeler, Yedi Eylül, Adnan Menderes, Ata, Cuma, Fatih, Cumhuriyet, Girne, Kurtuluş, Güzelhisar, Zafer, Zeybek, Orta, Ilıcabaşı, İstiklal, Hasan Efendi, Mesudiye, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Tepecik, Çeştepe, Osman Yozgatlı, Kemer ve Ovaeymir Mahallerinin herhangi birinde) en az 1 (bir) Taşıt Tanıma Sistemi bulunan bayi (istasyon) bulunduğunu belgelendirecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen akaryakıt satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.