AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAKİNE SATIN ALIMI İHALESİ 28.09.2022

 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız
TAM OTOMATİK ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNASI (50 KG ) ALIMI ( 2 ADET ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/791683
1-İdarenin
a) Adı : UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI MERKEZ KAMPÜSÜ 09010 AYTEPE AYDIN MERKEZ/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2564441256 - 2562148395
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : TAM OTOMATİK ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNASI (50 KG ) ALIMI ( 2 ADET )
b) Niteliği, türü ve miktarı :

TAM OTOMATİK ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNASI (50 KG ) ALIMI ( 2 ADET )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Ayniyat Birimi Merkez Kampüsü Aytepe - Efeler / AYDIN
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi 60 ( Altmış ) takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) takvim günü içinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İhale Salonu (Merkez Kampüsü Aytepe - Efeler / AYDIN)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Cihaz/Sistem/Araç-Gereç/Donanım TSE veya CE belgesi olacaktır.

Üretici Firmanın Türkiye Genelinde en az 2 bölgede servis temsilcilikleri bulunmalıdır.Bu temsilciliklerin makinayı kapsayan Yetkili Servis belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalıdır.

 

 

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen cihaz/ürün/sistemin teknik şartnameye uygunluğunu belgelendirmek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış “Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi” verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde kendi teklif ettiği sistemi tanımlayacak şekilde cevaplanan maddelerin her biri için, yeterli bilginin bulunduğu orijinal katalog,broşür,….vb. dokümanlardaki sayfa numarası, paragraf ve satır bilgileri parantez içerisinde belirtilmelidir, ayrıca bu özellikler orijinal katalog,broşür,….vb. üzerinde işaretlenmelidir.

-İstekli, satışını teklif ettiği Cihaz/Sistem/Araç-Gereç/Donanımın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına ekleyecektir. 

Cihazların teknik şartnamede istenilen özellikleri, istekli firma tarafından belirtilmiş ve cihazların kataloglarında yazılı olsa dahi; Satınalma Komisyonu istediği taktirde istekli firma bu özellikleri uygulamalı olarak göstermek (demonstrasyon yapmak) zorundadır. Bu demonstrasyonda, “opsiyonel olan” veya “ileride istenebilecek” özelliklerde komisyon tarafından görülmek istenirse, istekli firma bu özellikleri de gösterecektir.  Teknik şartnamede istenen özellikleri demonstrasyonda gösteremeyen istekli ihale dışı bırakılacaktır


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.