AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ CERRAHİ ALET SATIN ALIM İHALESİ 03.08.2022

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız.
2022 YILI KADIN DOĞUM CERRAHİ ALET mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/682118
1-İdarenin
a) Adı : AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:58 09100 MERKEZ EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2562135000 - 2562124493
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2022 YILI KADIN DOĞUM CERRAHİ ALET
b) Niteliği, türü ve miktarı :

40 Kalem 2022 Yılı Kadın Doğum Cerrahi Alet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1)Didim Devlet Hastanesi 2)Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 3) Kuşadası Devlet Hastanesi 4) Nazilli Devlet Hastanesi 5) Söke F.F.K. Devlet Hastanesi ilgili depolarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin sipariş yazısını izleyen en geç 30 gün içinde ilgili idarelerin deposuna uygun şekilde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.08.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 2.kat konferans salonu 210 nolu oda


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-Yerli üretimlerde üretici firma, ithal ürünlerde ise ithalatçı firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi beyan edilecektir.

2-İsteklilerin "tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi" beyan edilecektir.

3-  Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB /ÜTS  sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler kayıt işlemi tamamlanmış ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) beyan edilecektir.
a- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait ÜTS Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde beyan edilecektir.
b- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz, sarf vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydı beyan edilecektir.

4-Aletlerin üzerinde bulunması gereken Data-Matrix barkod kodlarının üretici fabrika yapıldığını belirten noter tasdikli belgenin türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyasında sunulacaktır.

5-İstekliler, cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin teknik şartnamede aksi belirtilmediği sürece uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik apostil tasdiklerini veya ülke Ticaret Odası ve T.C Konsolosluklarının tasdiki beyanı ile belgelenecektir. Türkiye’deki yerli üretici fabrikaların imalatlarında kullandıkları çelikle ilgili olarak da, aynı şekilde ham veya yarı mamul halinde temin edilen çeliğin menşei ülkedeki üreticisine ait beyanla birlikte, metal karışım oranları ve HRC sertlik derecesi beyanı isteklinin teklifine ekte yine aynı şekilde noterlik ve apostil tasdikli olarak verilecektir.
6- İstekliler, teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teslim edilecek cerrahi aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.Bu belge de aynı şekilde menşei ülke noterlik veya yurtdışı apostil tasdikini ve noterlikçe tasdikli tercümesini havi olacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhalede yapılan  teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra birinci ve ikinci ucuz teklif veren firmalardan komisyonumuz numune ve / veya katoloğ isteyecektir. Firmalara Ekaptan yapılacak tebligattan sonra  numune ve/veya katoloğlar belirtilen süre içerisinde ihale komisyonuna ulaştırılmak zorundadır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.