DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAKACAK SATIN ALIM İHALESİ 22.06.2022

 

DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız.
Yakacak (Kalorifer Yakıtı ve İthal Linyit Kömürü) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/541197
1-İdarenin
a) Adı : DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kuyulu Mevkii Izmir Karayolu 5. km EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2562193920 - 2562193912
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Yakacak (Kalorifer Yakıtı ve İthal Linyit Kömürü)
b) Niteliği, türü ve miktarı :

105.000 kg Kalorifer Yakıtı, 250.000 kg 10-18 mm Boyutlu İthal Linyit Kömürü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kalorifer Yakıtının teslim edileceği yer/yerler; Fethiye İşletme ve Bakım Başmühendisliği Akaryakıt Ambarı Fethiye/MUĞLA'dır. 10-18 mm. Boyutlu İthal Linyit Kömürü Aydın İli Efeler İlçesinde bulunan Bölge Müdürlüğü Merkez Tesislerine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Kalorifer Yakıtı alımının süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayacak, en geç 30/06/2023 tarihinde sona erecektir. DSİ, depo kapasitelerine ve sarfiyat durumuna göre petrol ürününün teslim tarihini en az 5 iş günü öncesinde yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yazılı olarak bildirecektir. Programda miktarları belirtilen petrol ürünü, yüklenici tarafından, teslimat için belirtilen gün teslim edilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra teslim edilecek petrol ürünü geç teslim edilmiş sayılacaktır. Bu gecikme 10 takvim gününü geçerse sözleşme fesih hükümleri uygulanacaktır. Linyit Kömürünün alım süresi, işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 işgünü içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.06.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu İzmir Karayolu 5. Km. Kuyulu Mevkii Efeler/ AYDIN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Kalorifer yakıtı için teklif sunacak İsteklilerce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, yürürlükte olan bayilik lisans numaraları Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtilmek zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kalorifer yakıtı için sunulacak tekliflerdeki iş deneyim belgelerinde; motorin, benzin, gazyağı, fuel-oil veya kalorifer yakıtı türleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. Kömür için sunulacak tekliflerdeki iş deneyim belgelerinde; her türlü kömür satışı benzer iş olarak kabul edilecektir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.