AYDIN AÇIK CİK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALIM İHALESİ 18.05.2022

AYDIN AÇIK CİK MÜDÜRLÜĞÜ- ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız
AYDIN AÇIK CİK MÜDÜRLÜĞÜ 21 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/413778
1-İdarenin
a) Adı : AYDIN AÇIK CİK MÜDÜRLÜĞÜ- ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : OSMAN YOZGATLI MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI TELLİDEDE MEVKİİ 180/1 09100 EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 02562270038 - 2562261713
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AYDIN AÇIK CİK MÜDÜRLÜĞÜ 21 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :

21 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AYDIN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBAR BÜROSU DEPOLARI, OSMAN YOZGATLI MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI TELLİDEDE MEVKİİ 180/1 EFELER/AYDIN
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.07.2022 tarihinden itibaren idarenin ihtiyaç ve taleplerine binaen peyder pey olarak belirttiği gün ve saatte teslim etmek üzere 31.10.2022 tarihine kadar malzeme alımı yapılacaktır. Malzemeler 4734 sayılı kamu ihale kanuna göre hazırlanan mal alımları denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerine göre teslim alınır.
d) İşe başlama tarihi : 01.07.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : AYDIN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ AMBAR BİRİMİ, OSMAN YOZGATLI MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI TELLİDEDE MEVKİİ 180/1 EFELER/AYDIN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIM VE SATIMI  KABUL EDİLECEKTİR


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

1.Gıda Maddelerinin teslim programı: Ürünler siparişe istinaden periyotlar halinde peyder pey 31.10.2022 tarihine kadar teslim alınacaktır. 2.Siparişler faks, e posta veya telefon ile yüklenici firmaya bildirilecek, Gıda Maddeleri istenilen tarih ve saatte getirilecek, gelen gıda maddeleri Muayene Kabul Komisyonunca ,Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli muayene ve kontrolü yapıldıktan sonra teknik şartnameye uygun olan ürünler teslim alınacaktır. 3.Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler tutanakla tespit edildikten sonra, verilen süre içerisinde değiştirilmek üzere iade edilecektir. Ürünlerin tesliminde, yüklenici firma yetkilisi hazır bulunacaktır. Teslimat sırasında gerekli olan her türlü malzeme yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Teslim edilecek olan malzemelerin her türlü yükleme ve boşaltma hizmeti yükleniciye aittir. 4.İhale konusu ürünlerin teslimatı sırasında, özellikleri incelenmek amacıyla kontrolü yapılan (eksilen) numunelerin maliyeti ve bozulan ambalajların yenisi ile değiştirilmesi yükleniciye aittir. 5.Kabulü yapılarak teslim alınan ihale konusu ürünlerin tüketimi neticesinde herhangi bir zehirlenme veya sağlık açısından problem çıktığı takdirde, bu ürünlerin muayenesi uluslararası standartlara uygun olarak yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yaptırılacaktır. Bu analizler sonucunda söz konusu ürünlerin, yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde doğan maddi ve hukuki zarar ve ziyandan yüklenici firma sorumludur. 6. İdare ihale konusu alınacak ürünlerden analiz yapılmasına ihtiyaç duyduğu taktirde, Gıda maddelerinin, Türk Gıda Kodeksi ve ilgili TSE standardında belirtilen mikrobiyolojik, kimyasal ve kalıntı analizlerini, analiz, masrafları yükleniciye ait olmak kaydıyla, İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Laboratuvarda, idarenin belirlediği periyotlarda analiz yaptırılacaktır. 7.Yüklenici Firma, Kuruma mal teslimi için giriş ve çıkışlarında güvenlik nedeniyle, kurumun uygulamış olduğu güvenlik tedbirlerine riayet etmek zorundadır 8.İhaleye çıkarılan malın alımı ile ilgili olarak Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Aydın E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlülerin idare tarafından beklenmeyen, önceden öngörülemeyen örneğin genel ve kısmi af, ceza indirimi vb. gibi durumlarda belirtilen miktarların Kurumumuzca alınamaması durumunda sözleşmenin bitim tarihi baz alınarak miktarlara bakılmaksızın sözleşme kurum tarafından fesh edilebilir