AYDIN DİLEK YARIMADASI-BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARK MD.DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ AHŞAP DONATI ELEMANLARI SATIN ALIM İHALESİ 13.04.2022

AYDIN DİLEK YARIMADASI-BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARK MD.DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

ihale dokumanı için lütfen tıklayınız
Muhtelif Montajlı Ahşap Donatı Elemanları mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/301803
1-İdarenin
a) Adı : AYDIN DİLEK YARIMADASI-BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARK MD.DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi : Milli Park Caddesi Güzelçamlı 1/1 09400 KUŞADASI/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2566461079 - 2566461079
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Muhtelif Montajlı Ahşap Donatı Elemanları
b) Niteliği, türü ve miktarı :

1 adet 42 M2 Kapalı, 15 M2 veranda alanına sahip ahşap donatı (hizmet tesisi) ve 50 adet Emprenye edilmiş II.Sınıf Karaçam ile Çatısız Ahşap Piknik Masası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dilek Yarımadası B.Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü Kavaklıburun ve Karasu GBK Alanları
ç) Süresi/teslim tarihi : İş başlangıcı(Yer Teslimi) tarihinden itibaren 120 gün içinde ihale ile ilgili mal ve ürünler yüklenici tarafından teslim edilir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 5 gün içerisinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Dilek Yarımadası B.Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü İdari Binası Güzelçamlı Mah. Milli Park Cad. No:1/1 Kuşadası/AYDIN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

  1. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
  2. Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
  3. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
  4. Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.