BÖLÜNME

A. ŞİRKETLERDE TAM BÖLÜNME

A.1- BÖLÜNEN ŞİRKETLER İÇİN

 1. Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)
 2. Bölünme sözleşmesinin onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği,
 3. Islak imzalı bölünme sözleşmesi 
 4. Bölünme dışında kalan malvarlığının olmadığı, bölünmenin tam olduğu, bölünmede oranların korunup korunmadığı hususları ile bölünmeye katılan diğer şirketlerin unvanları ve kayıtlı olduğu müdürlüklere ilişkin bilgileri içeren beyan
 5. Bölünen şirketin bölünmeye konu olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan
 6. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı.
 7. Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço
 8. Bölünen şirketin alacaklılarının korunduğuna ve bölümlere ayrılmış mal varlığının bölümler itibariyle değerlerinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

 

A.2- BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKETLER İÇİN

 1. Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)
 2. Bölünme sözleşmesinin onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği
 3. Islak imzalı bölünme sözleşmesi
 4. Yeni kuruluş yapılıyorsa şirket kuruluşu için gerekli belgeler
 5. Sermaye arttırımına gerek varsa sermaye arttırımı için gerekli belgeler
 6. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı.
 7. Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço
 8. Tam bölünen şirketin bölümlere ayrılmış malvarlığının bölümler itibariyle değerlerinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM ile faaliyet belgesi; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu


B. ŞİRKETLERDE KISMİ BÖLÜNME

B.1- BÖLÜNEN ŞİRKETLER İÇİN

 1. Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)
 2. Bölünme sözleşmesinin onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği,
 3. Islak imzalı bölünme sözleşmesi 
 4. Kısmen bölünen şirket bakımından sermaye azaltılması yapılmasının söz konusu olduğu hallerde buna ilişkin belgeler
 5. Kısmi bölünmede devralan şirketlerin paylarının bölünen şirkete mi yoksa onun ortaklarına mı ait olduğuna ilişkin yetkili organ kararı
 6. Sermayenin azaltılması durumunda, kısmi bölünen şirkette kalan net malvarlığının şirketin borçlarını karşılamaya yeterli olduğuna ilişkin, sermaye azaltılmasına gerek olmaması durumunda ise buna ilişkin tespitleri gösteren yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu
 7. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı
 8. Bölünen şirketin kısmi bölünmeye konu olan malvarlığı bölümlerinin değerlerinin tespitine, sermaye azaltımına gerek olup olmadığına; sermaye azaltılması durumunda, kısmi bölünen şirkette kalan net malvarlığının şirketin borçlarını karşılamaya yeterli olduğuna, sermaye azaltılmasına gerek olmaması durumunda ise, buna ilişkin tespitleri gösteren ve alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispat edildiği YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

 

B.2- BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKETLER İÇİN

 1. Dilekçe
 2. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının  onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği,
 3. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği
 4. Yeni kuruluş halinde kuruluş belgeleri,
 5. Bölünen şirketin kısmi bölünmeye konu olan malvarlığı bölümlerinin değerlerinin tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,
 6. Bölünen şirketin bölünmeye konu olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan,
 7. Varsa sermaye artırımına ilişkin belgeler.
 8. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklılarının, alacaklarının tehlikeye düşmediğine, bu alacakların teminat altına alındığına veya borçları karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğuna, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair çağrının Sicil gazetesinde yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve ayrıca internet sitesi kurma zorunluluğu bulunan şirketlerin internet sitelerinde duyurulması zorunludur
 • Bölünmeye katılan tüm şirketlerin yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan bölünme raporunun, şirketlerin kayıtlı bulunduğu müdürlüklere verilmesi gerekir. Ancak küçük ve orta ölçekli şirketlerde, bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde ise bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belgenin müdürlüğe verilmesi gerekir.
 • Bölünmeye katılan şirketlerin tümü, ortaklarına inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek belgelerin nereye tevdi edildiği ve nerelerde incelemeye hazır tutulduğu hususlarının ilan edildiği sicil gazetesini, kayıtlı oldukları müdürlüğe vermeleri gerekir. Ancak küçük ve orta ölçekli şirketlerde, inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belgenin müdürlüğe verilmesi gerekir.
 • Bilanço günüyle bölünme sözleşmesinin imzası veya bölünme planının düzenlenmesi tarihi arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, bölünmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, ara bilançonun çıkarılması zorunlu olup ara bilançoya göre yapılan değerlendirmeye ilişkin YMM veya SMMM raporu sunulur.
 • Bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin azaltılması halinde sermayenin azaltılmasına dair alacaklılara çağrı ilanına gerek yoktur. Aynı şekilde sermaye azaltımına dair rapor hazırlanmasına ve sermaye azaltımına dair sürenin beklenmesine gerek kalmaz.
 • Bölünme sebebiyle sermaye artırımında ve tam bölünme sebebiyle yeni kuruluşta kanunun ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.
 • Devralan şirket kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olsa ve tavan müsait olmasa bile tavan değiştirilmeden sermaye artırılabilir.
 • Bölünmeden dolayı sermaye arttırımı yapılması gerektiği hallerde sermaye arttırımı ve bölünme kararının tescilinin eşzamanlı tescil ettirilmesi gerekir.
 • Bölünen şirketin malvarlığının yeni kurulacak şirket tarafından devralınması halinde ise bölünme kararı, kuruluşla birlikte eş zamanlı olarak tescil ettirilir. Tescili yapan müdürlük tam bölünme halinde, durumu bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. Tam bölünme nedeniyle infisah eden şirketin unvanı bu bildirim üzerine resen silinir.