KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

     İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “Aydın Ticaret Odası” (Bundan sonra kısaca “ODA” olarak anılacaktır.)  lokasyonlarında kullanılan kamera sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

  

1- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

     Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ODA ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve ODA’ya ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

2- Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

     ODA tarafından işlenen kişisel verileriniz, ODA’nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ile paylaşılması dışında, gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmayacaktır.

 

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

     Kişisel verileriniz, ODA’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayıtla, ODA’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, ODA yerleşkelerinde yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

4- Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

 Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; 

•  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

      Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ODA’nın www.ayto.org.tr internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı No:97 Efeler/AYDIN” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.