VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USÜLÜ VE FORMU

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 

 

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sahipleri, “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” haklarını kullanmak ile ilgili taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle1“Aydın Ticaret Odası” (Bundan böyle “ODA” olarak anılacaktır.) iletir.

 

     Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, “Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı No:97 Efeler / AYDIN” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

      Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ODA’ya ulaştırılabileceğini gösteren başvuru kanalları tablo halinde belirtilmiştir.

  1. 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, başvuru taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından ODA’ya daha önce bildirilen ve ODA’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla ODA’ya iletir.
 

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

 

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

 

 

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK

BİLGİ

Başvuru sahibinin, kimliğini          tespit

etmeye yarayan belgeler ile bizzat gelerek başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyası ile             başvuruyu

yapması

 

Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı No:97 Efeler / AYDIN

Başvurulan belgelerin konulduğu zarfın üzerine “Kişisel               Verilerin

Korunması            Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat yapılmak suretiyle başvurunun

yapılması

 

Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı No:97 Efeler / AYDIN

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin          Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılmalıdır.

 

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

 

 

 

 

aydinticaretodasi@hs03.kep.tr KEP adresine başvuru yapılabilir.

 

 

 

E-postanın konu kısmına “Kişisel               Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

      Kişisel veri sahibi adına 3. kişiler tarafından ODA’ ya yapılacak başvurularda, aşağıda yer alan Başvuru Formu’nun doldurulması ile birlikte konuya ilişkin olarak düzenlenmiş vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan yetişkinler veya çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini gösteren belgelerin bir suretinin ODA’ ya ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

BAŞVURU FORMU

 

İşbu Başvuru Formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde talebiniz doğrultusunda değerlendirebilmek ve yasal süresi içerisinde çözümleyebilmek adına, veri sorumlusu sıfatıyla ODA tarafından hazırlanmıştır.

ODA veri güvenliğini sağlamaya yönelik, kimlik ve yetki tespiti yapabilmek amacıyla ek bilgi, belge ve evrak (Örneğin, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Lütfen, işbu Başvuru Formu kapsamında ODA’ ya ilettiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. ODA, işbu Başvuru Formu içeriğinde yanlış veya eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde söz konusu yanlış veya eksik bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Adı/ Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası:

Telefon Numarası/Faks Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Adresi:

 

 

ODA ile olan ilişkinize dair aşağıda sizin için uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin halen devam edip etmediğini belirtiniz.

Üye                                                      Aday

 

Çalışan                                                  Eski Çalışan

 

Ziyaretçi                                               Diğer (........................ )

 

Yukarıda ODA’ya sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi için ve sizinle bu konuda iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİN KONUSU

Aşağıda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince talep edebileceğiniz haklar yer almaktadır. Kullanmak istediğiniz hakkı/hakları seçerek, yanında yer alan açıklamalar kısmına bu konuyla ilgili detaylı talebinizi belirtiniz.

 

Seçiminizi

(x) işaretini koyarak

belirtiniz.

 

             TALEP KONUSU

 

        AÇIKLAMALAR

 

 

 

ODA’    nın    kişisel    verilerimi              işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (Kanun’un 11(1)(a) maddesi)

(Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

 

 

 

ODA kişisel verilerimi işlemişse, buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

(Kanun’un 11(1)(b) maddesi)

(Özel bir veri türüne dair bilgi

almak       istiyorsanız                 lütfen belirtiniz.)

 

 

 

ODA kişisel verilerimi işliyorsa bunların işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

(Kanun’un 11(1)(c) maddesi)

(Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

 

 

 

Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

(Kanun’un 11(1)(ç) maddesi)

(Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

 

 

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

(Kanun’un 11(1)(d) maddesi)

(Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin ne olduğunu belirtiniz ve bu verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri

başvurunuza ekleyiniz.)

 

 

 

Kişisel verilerimin bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kaldığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

veya

Kişisel verilerimin bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin yok edilmesini istiyorum. (Kanun’un 11(1)(e) maddesi)

(Burada yalnızca bir tane seçeneği                                        seçebilirsiniz. Seçiminizi belirtiniz ve ortadan kalkan sebeplerin neler olduğunu ve neden ortadan kalktığını                           düşündüğünüzü belirtiniz.)

 

 

 

 

 

Eksik   veya   yanlış   işlenmiş             olmasına

rağmen     ODA      tarafından                 sonradan

(Düzeltilen   eksik   veya  yanlış

işlenmiş   olan   kişisel verinizin

 

 

 

 

 

TALEBİN SONUÇLANDIRILMASI

Yukarıdaki Başvuru Formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle ODA’ya iletmiş olduğunuz başvurunuz, Kanun’un 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin ODA’ya ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.2

 

ODA, talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını, Kanun’un 13/3. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir.

 

Başvurunuza ODA tarafından verilecek cevabın, tarafınıza bildirilmesi yöntemini seçiniz.

⃝ Cevabın “BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” kısmında belirtmiş olduğum adresime posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.

⃝ Cevabın “BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” kısmında belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

⃝ Cevabı elden teslim almak istiyorum.

 

 

VERİ SAHİBİ BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurusunun, yukarda belirtilen talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’ nda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BAŞVURU SAHİBİNİN

ADI/SOYADI: İMZA:

 

       BAŞVURU TARİHİ:

 

 

 

 

 

  1. 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ODA tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetine geçemez.