MUHASEBE BİRİMİ

   Görev ve Sorumluluklar   

 • Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince Odanın Muhasebe kayıtlarını tutmak, bütün ana ve yardımcı defter kayıtlarını işlemek,
 • Odanın alacaklarını ve haklarını takip etmek zamanında tahsil edilmesini sağlamak,
 • Aylık gelir – gider, mizan vs. gibi cetvelleri hazırlamak ve yılsonu hesabını çıkarmak,
 • Odanın her türlü harcamalarının ve ödemelerinin kanuna, tüzüğe, yönetmeliklere,   Oda Meclis ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Banka hesaplarını takip etmek ve kontrolünü yapmak,
 • Kasa dışından çek ile yapılan her türlü ödeme evrakını takip etmek,
 • Odaya ait her türlü menkul ve gayrimenkul kıymetlerle ilgili belgeleri saklamak,
 • Görevlilerin özlük işleriyle ilgili muamelelerini yürütmek,
 • Harcırah beyannamelerini düzenlemek, ödenmesini sağlamak,
 • Odanın demir başlarını muhafaza etmek, demirbaş kayıt defterini tutmak ve kayıttan düşürülmesi gerekenleri silmek,
 • Odanın satınalma işlemlerini yürütmek ve üst yönetime sunmak,
 • Kasa dışı ve personel ödemeleri ile ilgili mahsup fişi kesmek,
 • Kalite Yönetim Sisteminin gereği olarak üst yönetimin verdiği görevleri ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Genel Sekreterce verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

      Genel Sorumluluklar

 • Tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,
 • Odanın faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,
 • Hiçbir fark gözetmeden her üyeye eşit davranır,
 • Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
 • Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
 • İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
 • Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,
 • Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,
 • Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
 •  Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
 • Yaptığı iş ile ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
 • Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir, yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamalarda bulunmaz,
 • Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder,
 • Odayı ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.