Kollektif Şirket

KURULUŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Kurucular tarafından imzalanmış noter onaylı şirket sözleşmesi
 3. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

Şirkete kuruluşta ayni sermaye koyuluyor ise;

 • Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge


ANA SÖZLEŞME TADİLİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Tadil edilen maddenin veya maddelerin yeni halinin belirtildiği anasözleşme tadiline ilişkin kararın noter onaylı örneği

HİSSE DEVRİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Tadil edilen maddenin yeni şeklinin de belirtildiği Hisse devrine ilişkin kararının noter onaylı örneği
 3. Hisse devir sözleşmesi (Noter onaylı)

ÖNEMLİ NOT:

Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluyorsa,

 • Tadil edilen maddenin yeni şeklinin de belirtildiği yetki atamasına ve iptaline ilişkin kararın noter onaylı örneği, 
 • Yeni atanan temsilcilere ait şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi hazırlanmalıdır.

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Şube açılışına ilişkin kararın noter onaylı sureti
 3. Şube ünvanı altında hazırlanmış şube yetkililerine ait imza beyannamesi

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Şirket merkezinin başka bir Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı olması halinde Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre sicil belgesi aslı (Son bir ay içinde alınmış) ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri getirilmelidir.
 • Şube açılış kararında
  • Şubenin tam ünvanı
  • Şubenin açık adresi
  • Şubeye ayrılan sermaye
  • Şubenin temsilcileri

açıkça belirtilmelidir.

TEMSİLCİ ATAMASI İPTALİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Tadil edilen maddenin yeni şeklinin de belirtildiği yetki atamasına ve iptaline ilişkin kararın noter onaylı örneği 
 3. Yeni atanan temsilcilere ait şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi

MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Tadil edilen maddenin yeni şeklinin de belirtildiği merkez nakline ilişkin kararın noter onaylı örneği, 
 3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi aslı (Son bir ay içinde alınmış ve MERSİS sistemi üzerinden oluşturulmuş olması gerekir)

Şirket kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil müdürlüğünce onaylı suretleri (Tarih sırasına göre)

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Tadil edilen maddenin yeni şeklinin de belirtildiği adres değişikliğine ilişkin kararın noter onaylı örneği, 

SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı acentelik vekaletnamesi

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı acentelik fesihnamesi

TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Tasfiyeye girişe ilişkin kararın noter onaylı örneği, 
 3. Tasfiye halinde ibaresi ile şirket ünvanı altında düzenlenmiş tasfiye memurlarına ait imza beyannamesi
 4. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

TASFİYE SONU KAPANIŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Fesih sözleşmesi
 3. Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği
 4. Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin noter onaylı örneği
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet - ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek)
 6. Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri
 7. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge
 8. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
 9. Son bilanço