KAPASİTE ve EKSPERTİZ RAPORU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporlarının düzenlenmesi Usul ve Esasları kapsamında;

Kapasite Raporu düzenlenebilmesi için,

  • Sadece Odamıza kayıtlı firma olması,
  • Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi, 
  • 5174 sayılı kanunun 9 uncu maddesine göre bulunduğu yerdeki odaya kaydolmak zorunda olan şube ve fabrikaların, kapasite raporları, bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi, gerekmektedir.

 

Kapasite Raporu Müracaatı Sırasında İstenecek Belgeler

 (1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,

(2) Firma, mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, mal sahibi değilse kiralık olan bina ve işyerinin kira sözleşmeleri, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,

(3) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son aya ait SGK bildirgeleri ve tahakkuk fişleri,

(4) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,

(5) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,

(6) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

(7) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

(8) Vergi levhası fotokopisi,

(9) Kalite Belge ve sertifikaları varsa listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

(10) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi.

 

Kapasite Raporunun iptalini gerektirecek durumlar 
Firmalara ait geçerli kapasite raporları,

1.     İşyerinin başka bir adrese taşınması nedeniyle adres değişikliği,

2.     Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi,

3.     Firmanın sanayicilik ve üreticilik vasfını kaybetmesi.

4.     Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,

5.     Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,

6.     Firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun odaca tespit edilmesi,

7.     Herhangi bir nedenle firma kaydının odaca silinmesi,

8.     Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir odanın çalışma alanına nakletmesi,

9.     Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti, halinde yukarıdaki nedenlere istinaden Odalarca iptal edilir ve Birliğe bildirilir.

KAPASİTE RAPORU DÜZENLEME TALEP FORMU VE ÜCRET BİLGİSİ

EKSPERTİZ RAPORU DÜZENLEME TALEP FORMU VE ÜCRET BİLGİSİ

Not: Rapor ücretlerine yönelik ödemeleri gerçekleştirmeden önce lütfen Odamız Kapasite Birimi ile iletişime geçiniz.

 

 

 

ODAMIZ BANKA HESAP BİLGİLERİ :

BANKA ADI        :              VAKIFBANK AYDIN ŞUBESİ

HESAP ADI         :              AYDIN TİCARET ODASI

IBAN NO             :              TR24 0001 5001 5800 7294 2211 27

 

 

TOBB ONAY HARCI ÜCRETİ :

ALICI                     :              TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

AÇIKLAMA           :              KAPASİTE RAPORU ONAY HARCI

HESAP NO           :              AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ -  0069072-7 NOLU HESAP  

IBAN NO               :              TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72