GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) İŞLETMESİ

GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS FİRMASI)

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 12. md.)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

 

1. KAYIT EVRAKLARI

 1. Dilekçe
 2. Taahhütname
 3. Vergi Levhası/ Mükellefiyet görüntüleme belgesi
 4. Ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı imza beyannamesi (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.) (2 adet asıl)

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

      5. Yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport tercümesi (2 adet) ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

      6. Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi ve Gerçek Kişi Oda Kayıt Dillekçesi

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 • Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.
 • Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
 • Yabancı uyruklu kişinin işletmesinin başında bulunup fiili olarak çalışacak olması konusunda tescil işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek çalışma izni alınması zorunludur.
 • Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

2. DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ (Unvan-Adres-İş konusu)

 1. Dilekçe
 2. Vergi Levhası / Mükellefiyet görüntüleme belgesi
 3. Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise firmanın eski ve yeni adresi gösteren ilgili Belediye Başkanlığı' ndan alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir.
 4. İsim ve Soyisim değişikliğ söz konusu ise Nüfus Kayıt Örneği (1 adet asıl)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

3. SİGORTA ACENTELİĞİ

 1. Dilekçe
 2.  Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı) ( Acentelik vekaletnamesi ilk sayfası mersis veritabnına yüklenmesi gerekmektedir.)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

4. SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

 1. Dilekçe
 2. Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

5. ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe
 2. Vergi Levhası / Mükellefiyet görüntüleme belgesi
 3. İşletme sahibi' nin / Yetkilisi' nin imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl)

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.

       4. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan  şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

     5. Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi ve Gerçek Kişi Oda Kayıt Dillekçesi

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

6. ŞAHIS İŞLETMESİNİN BAŞKA ŞAHSA DEVRİ

 1. Dilekçe
 2. Devir Sözleşmesi
 3. İşletme sahibi' nin / Yetkilisi' nin imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl) 

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

7. GERÇEK KİŞİ HALEFİYET İŞLEMİ

 1. Dilekçe (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı.)
 2. Ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı imza beyannamesi (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.) (2 adet asıl)

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

      3-) Mirasçılardan alınmış noter tasdikli muvafakatname

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

8. MERKEZ NAKLİ (GELEN)

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. İşletme sahibi' nin / Yetkilisi' nin imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl) 

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

      3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi

      4. Vergi Levhası / Mükellefiyet görüntüleme belgesi

      5. Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi ve Gerçek Kişi Oda Kayıt Dillekçesi

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

9. TİCARETİ TERK

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Mal beyanı (İ.İ.K. 44.Maddesine göre düzenlenmiş) (2 Adet)
 3. İlgili Vergi Dairesinden alınmış ticari faaliyetinin bulunmadığına dair yazı (Asıl)
 4. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. (Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.
 5. Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının öncesinde silinmesi gerekmektedir
 6. Gerçek Kişi İşletme Terk Dilekçesi

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.