GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) İŞLETMESİ

GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS FİRMASI)

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 12. md.)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

1. KAYIT EVRAKLARI

 1.  Dilekçe
 2. Firma sahibinin adres ve kimlik beyanı
 3.  Taahhütname
 4. Vergi levhası
 5. Ticaret ünvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı imza beyannamesi
 6. Yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport tercümesi (2 adet) ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 • Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.
 • Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
 • Yabancı uyruklu kişinin işletmesinin başında bulunup fiili olarak çalışacak olması konusunda tescil işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek çalışma izni alınması zorunludur.
 • Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

2. DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ (Unvan-Adres-İş konusu)

 1. Dilekçe

3. SİGORTA ACENTELİĞİ

 1. Dilekçe
 2. Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı)

4. SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

 1. Dilekçe
 2. Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

5. ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe
 2.  Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 3. Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği.
 4.  Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. Maddesine göre alınmış belge(Son 1 ay içinde alınmış)
 5. Şubeyi temsile yetkili kılınan kişilerin Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca düzenlenmiş imza beyannameleri.
 6.  Şahıs Firması Kayıt Evrakları

ŞAHIS İŞLETMESİNİN BAŞKA ŞAHSA DEVRİ

 1. Dilekçe
 2. Devir Sözleşmesi
 3. Ticaret ünvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı imza beyannamesi
 4. İmza ve ünvan beyannamesi

MERKEZ NAKLİ (GELEN)

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Varsa önceki değişiklikleriyle beraber, şirketin eski merkezinin kayıtlı olduğu müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin bir örneği.

3-Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi.

4-Eski merkezdeki sicil kaydının onaylı örneği

5-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi

6-Ticaret ünvanı altında düzenlenmiş Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylanmış İmza Beyannamesi

TİCARETİ TERK

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Mal beyanı (İ.İ.K. 44.Maddesine göre düzenlenmiş) (2 Adet)
 3. İlgili Vergi Dairesinden alınmış ticari faaliyetinin bulunmadığına dair yazı (Asıl)
 4. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. (Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.
 5. Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının öncesinde silinmesi gerekmektedir