AYDIN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖLET İŞLERİ YAPIMI İHALESİ 07.07.2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli-Bozkurt Emirçay İnceler Göleti ve Sulaması İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/204849
1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii 09020 EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2562193920 - 2562193908
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Denizli-Bozkurt Emirçay İnceler Göleti ve Sulaması İkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı :

İş kapsamında 322.490 metreküp kazı, 913000 metreküp dolgu, 6360 metreküp beton, yardımcı üniteler ve sulama hattı imalatları yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Denizli/Bozkurt
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.07.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzerlik arz eden “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan “A/VIII. Grup: Barajlar” grubu işler.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan inşaat mühendisliği bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Açıkta Kazı Yapılması 3,95% 6,21% 2
Duvar Arka ve Üstlerinin Doldurulması 0,29% 0,43% 0,5
Ocak veya Ariyet Sahalarından Getirilen (1) Geçirimsiz Dolgu Malzemesi (kil) ile Gölet Dolgusu Yapılması 3,58% 6,65% 2
Barajlarda Yarı Geçirimli Malzeme ile 2 Nolu Zon Dolgusu Yapılması 5,43% 8,83% 3
Barajlarda Filtre Kum-Çakıl Malzemesi Konulması (Fk-Fç) 4,11% 6,68% 2
Barajlarda Filtre Tuvenan Dolgu Yapılması (Ft) 1,54% 2,51% 1
Ocak Sahalarında Kaya ufağı Kazılması Ve Baraj Dolgusuna Konulması (4+Ku) 1% 1,63% 0,5
Barajlarda Riprap Yapılması (R) 4,32% 7,02% 2
Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temin ve Yerine Montajının Yapılması 0,01% 0,02% 0,5
Baraj İmalatları Bünyesine Giren Çimento 1,01% 1,52% 0,5
Barajlarda Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması 2,74% 4,11% 2
Barajlarda Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması 0,47% 0,71% 0,5
Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri 1,97% 2,95% 1
Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri 0,54% 0,89% 0,5
Her Türlü Kapağın, Gömülü Elemanlarının, Kaldırma Tijlerinin, Yakalama Kirişlerinin, Izgaraların ve Yardımcı Parçalarının İmali ve Yerine Konulması 0,34% 0,51% 0,5
Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması, 1,31% 1,97% 0,5
Pompa İstasyonunda; Elektrik Kumanda Binası Yapısının Kazısı, İnşası, Mekanik Teçhizatın Temini, Montajı ve İşler Hale Getirilmesi 0,29% 0,43% 0,5
Pompa Binası Yapısının Kazısı ve Bütün İnşaat işlerinin Yapılması 0,97% 1,45% 0,5
Pompa Binası Yapısının Bütün Mekanik İşlerinin Temini, Montajı ve İşler Hale Getirilmesi 1,16% 1,74% 0,5
Pompa İstasyonu; Genel Yerleşim Sahasının Kazısı, Saha İmalatlarının Yapılması , Boruların Döşenmesi, Tel Çit İşleri ile Çevre Düzenleme İşlerinin Yapılması 1,09% 1,63% 0,5
Debimetre Koruma Yapısının Kazısı, inşası, Mekanik Teçhizatın Temini, Montajı ve İşler Hale Getirilmesi 0,18% 0,28% 0,5
Ayar Vana Odası ve Enerji Kırıcı Yapısının Komple Olarak Mekanik Teçhizatın Temini, Montajı ve İşler Hale Getirilmesi ( Kelebek Vana ve Karesel Sürgülü Vanalar Hariç) 0,1% 0,15% 0,5
Ø600 mm Kelebek Vana (Çelik Konstüksiyon) ve Ek Parçalarının Temini, Yerine Konulması Ve İşler Hale Getirilmesi 0,14% 0,21% 0,5
550x550 Karesel Sürgülü Vana ve Ek Parçalarının Temini, Yerine Konulması 0,13% 0,2% 0,5
450x450 Karesel Sürgülü Vana ve Ek Parçalarının Temini, Yerine Konulması 0,12% 0,18% 0,5
Pompa İstasyonu Enerji Nakil Hattı Yapılması 0,15% 0,22% 0,5
400 kVA Gücündeki Pompa İstasyonunun; Elektrik Kumanda Binası, Pompa Binası, Binaların Çevreleri, Gölet Ayar Vana Odası, Regülatör ve Diğer Sanat Yapıları Elektrik-Elektronik Malzemelerinin Temini, Montajı ve İşler Hale Getirilmesi 1,36% 2,04% 0,5
PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması 0,05% 0,08% 0,5
Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması 0,01% 0,02% 0,5
Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması 0,53% 0,8% 0,5
Taş Dolgu Yapılması 0,22% 0,33% 0,5
Uyarı Levhası Yapılması 0,01% 0,02% 0,5
Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması 0,06% 0,09% 0,5
Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri 0,32% 0,48% 0,5
Ø 125 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,02% 0,03% 0,5
Ø 140 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,11% 0,17% 0,5
Ø 160 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,17% 0,25% 0,5
Ø 160 mm Anma Çaplı 8 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,24% 0,36% 0,5
Ø 180 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,03% 0,05% 0,5
Ø 200 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,66% 0,99% 0,5
Ø 225 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,04% 0,07% 0,5
Ø 250 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,27% 0,41% 0,5
Ø 280 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,92% 1,38% 0,5
Ø 315 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,25% 0,37% 0,5
Ø 355 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 4,19% 6,28% 0,5
Ø 400 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,47% 0,71% 0,5
Ø 450 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,77% 1,16% 0,5
Ø 500 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,16% 0,24% 0,5
Ø 560 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1,65% 2,48% 0,5
Ø 630 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 2,28% 3,42% 1
Ø 800 mm Anma Çaplı 6 atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,66% 0,99% 0,5
Regülatör İletim Hattında Ø 762 mm (dış çap) ve t=6.35 mm (kalınlık) St44 Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 20,27% 30,41% 4
Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-1) 0,19% 0,28% 0,5
Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük Basınçlı (3 m <= İ.B.< 10) Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-3) 1,03% 1,55% 0,5
Hava Vanalı Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-5) 0,07% 0,1% 0,5
Hava Vanalı Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-9) 0,38% 0,57% 0,5
Hava Vanalı Hat Sonunda Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-13) 0,08% 0,12% 0,5
Hava Vanalı Hat Sonunda Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-14) 0,4% 0,6% 0,5
Hat Sonunda Pompajlı Tahliye Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-23) 0,03% 0,04% 0,5
Hat Sonunda Pompajlı Tahliye Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-24) 0,07% 0,11% 0,5
PE100 Boru Hattında Her Çapta Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 1A) 0,05% 0,07% 0,5
PE100 Boru Hattında DN 100 Pompajlı Ara Tahliye Yapısı (Tip 1P) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,22% 0,33% 0,5
250< DN< 350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 8) 0,03% 0,05% 0,5
250< DN< 350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 6) 0,08% 0,13% 0,1
100< DN< 200 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 6) 0,02% 0,04% 0,1
250< DN< 350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 4) 0,07% 0,1% 0,1
DN600 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) 800 HKV İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y1) 0,38% 0,58% 0,1
DN600 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y2) 0,16% 0,25% 0,1
DN150 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y1-2) 0,03% 0,04% 0,1
DN350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y1-3) 0,05% 0,07% 0,1
DN350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y1-3-1) 0,04% 0,07% 0,1
DN200 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y1-4) 0,04% 0,06% 0,1
DN350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y1-5) 0,05% 0,08% 0,1
DN350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y1-7) 0,04% 0,07% 0,1
DN250 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y1-9) 0,03% 0,05% 0,1
DN350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y2-1) 0,04% 0,07% 0,1
DN400 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y2-4) 0,12% 0,17% 0,1
DN350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y2-5) 0,05% 0,07% 0,1
DN100 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y3) 0,02% 0,03% 0,1
DN250 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y4) 0,03% 0,05% 0,1
DN400 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y5) 0,11% 0,17% 0,1
DN250 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişsiz Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y5-1) 0,03% 0,05% 0,1
DN 350 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli -Normal/Geniş Kitleli) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Y6) 0,04% 0,07% 0,1
(Hava Vanalı Memba veya Mansapta) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip2) 0,06% 0,09% 0,1
400< DN< 800 mm ( Hava Vanalı Memba veya Mansapta, Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 4-5) 0,13% 0,19% 0,1
400< DN< 800 mm ( Hava Vanalı Memba veya Mansapta, Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 6) 0,13% 0,19% 0,1
Regülatör İletim Hattında Ø150 mm Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,23% 0,35% 0,1
Regülatör İletim Hattında DN 100 Pompajlı Ara Tahliye Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,03% 0,04% 0,1
Cebri Boru Hattında Ø100 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,01% 0,02% 0,1
Cebri Borudan Ayrılan Tahliye Borusu Hattında Ø200 Tahliye Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,02% 0,04% 0,1
Regülasyon Havuzu Ø100 Tahliye Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,01% 0,02% 0,1
İletim Hatlarında İşletme Bakım ve Servis Yolu Yapılması 0,23% 0,35% 0,2
Topuk Dreni Kazı,Dolgu ve drenaj İşleri Yapılması 1,31% 1,96% 0,5

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince , aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan"N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.