AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 16 GRUP YILLIK MOLEKÜLER TESTLER KİT ALIMI İHALESİ 05.05.2021

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

İhale dokumanı için lütfen tıklayınız.

16 GRUP YILLIK MOLEKÜLER TESTLER KİT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/210392
1-İdarenin
a) Adresi : ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI MERKEZ KAMPÜSÜ 09010 AYTEPE AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2564441256(dahili:3432) - 2562124206
c) Elektronik Posta Adresi : hastane.ihale@adu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

16 GRUP YILLIK MOLEKÜLER TESTLER KİT ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYNİYAT BİRİMİ
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren en fazla 7 gün içerisinde işe başlanacak olup işin süresi 12 aydır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Satın Alma (İhale Birimi) Merkez Kampüs Aytepe AYDIN
b) Tarihi ve saati : 07.05.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

 

  •    Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olan tüm sarf malzemeler için istekliler teklif edilecek ürünlerin T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)'dan veya ÜTS(ürün Takip Sisteminden) ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından onaylandığını gösterir belgeyi kaşe ve imzalı olarak ihale dosyasında sunmalıdır.
  • İstekli Firma teklif etmiş olduğu tüm sistem, cihaz, malzeme, kit vb. malzemelerin marka, modelleri, ÜTS’ leri ve adetlerinin yazılı olduğu bir evrak hazırlayarak, imzalı ve kaşeli ihale evrakları arasına koyacaktır.
  • Firmalar önerilen sistemlerin teknik özelliklerini ayrı bir formda özetlemelidir. Bu formda sistemin adı, seri numarası, üretici firma adı, üretim yılı, önceden kullanıp kullanılmadığı, test kapasitesi ve hızı, hastane otomasyonuna bağlanabilme özelliği gibi bilgiler yanı sıra diğer teknik özellikler de tanımlanmalıdır. Bu evrak imzalı ve kaşeli olarak ihalede verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  • Tetkiklerin/testlerin LOINC kodu var ise ihalede bu kodların olduğu belge verilecektir.
  • Teklif edilen cihaz/ürün/sistemin ve kitlerin teknik şartnameye uygunluğunu belgelendirmek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış “Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi” verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. Yüklenici; teklif ettiği sistemi tanımlayacak yeterli bilginin bulunduğu orijinal katalog,broşür,….vb. dokümanları verecektir. Ayrıca Teknik şartnameye Uygunluk Belgesinde Fiyat Dışı unsurlar başlığı altındaki kalemlere de karşılanıp karşılanmadığı yazılacak olup, karşılanması durumunda  orijinal katalog,broşür,….vb. dokümanlara gösterilmelidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat dışı unsurların nispi ağırlık puanlarının değerlendirmesi aşağıdaki formüle göre yapılacaktır:  

        T:  İsteklilerin Teklifi
    NA: Nispi Ağırlıklar Toplamı
    AT: Avantajlı Teklif Değeri

    AT= T [ ( 100 - NA ) / 100]

Birinci grup testler için; örneklerden ekstraksiyon ayrı cihazda otomatik ve PCR karışımını tam otomatik pipetlemesi ve diğer işlemlerin ikinci cihazda otomatik olarak çalışabilmesi: (N.A.=% 1)
Birinci grup için; kitlerin içeriğinde kontaminasyonu önlemek için Uracil-DNA-glycosylase (UDG) yer alması: (N.A.=% 1)
Birinci grup için yeni doğan, bebek ve çocuklardan elde edilen az miktardaki numunelerden çalışılabilmesi için 200 µl örnekte çalışabilmesi (her bir grup kendi arasında):(N.A.=% 1)
Birinci grup testler için; nükleik asit ekstraksiyon sisteminde olası kontaminasyon risklerini önlemek için, pipetleme ünitelerinin altlarında damlacık bariyeri bulunması (her bir grup kendi arasında): (N.A.=% 1)
HCV RNA testi; deteksiyon limitinin en az 15 IU/ml olması: (N.A.=% 1)
Ekstraksiyon sonrasında elde edilen nükleik asitlerin en az 2 çalışma için yetecek kadar stoklanmasına elverişli olması (her bir grup kendi arasında): (N.A.=% 1)
Üçüncü grup testler için;  Real-Time sistemi ile tam otomatik olarak yapılması: (N.A=%5)
Ekstraksiyon ve amplifikasyon aşamasında reaktiflerin kullanıma hazır olması, kullanmadan önce önişlem gerektirmemesi (Herbir grup kendi arasında): (N.A.=% 1)
Birinci grup için; Ekstraksiyon cihazının HEPA filtresi bulundurması: (N.A.=% 1)
Sistemin açık olması, başka parametrelerin eklenebilmesi (her bir grup kendi arasında): (N.A.=% 1)
Birinci grup testler için; reaktifler kullanıma hazır ve kapalı kasetler formunda olması ve cihaza yüklenebilmesi: (N.A.=% 2)
Multiplex PCR kitlerinde her bir kalemin tek kit ile sağlanması (4. Grup testlerde her bir kalem kendi aralarında): (N.A=%5)
Sistem Klinik örneklerden DNA ekstraksiyonunu,  amplifikasyonu ve tespitini otomatik olarak tek basamakta yapması halinde, her bir kalem kendi arasında  (N.A.= %5)
Klinik örneklerden Mycobacterium tuberculosis kompleks tanı kitinin, aynı anda antituberküloz ilaç direncini belirleyebilmesi (N.A=%5)
Solunum viral panelinde Coronavirüs HKU1 belirleyebilmesi (N.A=%2). (Kalem bazında)6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Satın Alma (İhale Birimi) Merkez Kampüs Aytepe AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.