TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN-KARPUZLU ŞENKÖY GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ TAMAMLAMASI İŞİ İHALESİ 14.10.2020

GÖLET VE SULAMA İKMAL İNŞAATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın-Karpuzlu Şenköy Göleti ve Sulaması İkmali Tamamlaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/498284
1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii 09020 EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2562193920 - 2562193908
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Aydın-Karpuzlu Şenköy Göleti ve Sulaması İkmali Tamamlaması
b) Niteliği, türü ve miktarı :

İş Kapsamında asıl işten geriye kalan imalatlar ,3500 metrekare membran kaplama, 600 metreküp beton imalatı ve muhtelif işler yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Aydın/Karpuzlu/Şenköy
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.10.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 21. Bölge Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzerlik arz eden “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan “A/VIII. Grup: Barajlar” grubu işler.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan inşaat mühendisliği bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Ocak veya Ariyet Sahalarından Getirilen Malzeme ile Dolgu Yapılması (1A) 1,61% 2,54% 2
Kazılardan Elde Edilen Malzeme İle Dolgu Yapılması (1B+Z) 2,17% 3,25% 2
Göletlerde Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması 7,84% 10,78% 5
Gölet imalatları bünyesine giren çimento bedeli 3,37% 5,3% 2
Basit Demir İşleri Yapılması 0,91% 1,37% 1
Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması 1,42% 2,23% 1
Mevcut ulaşım yollarının bakım, onarımı ve iyileştirilmesi 0,6% 0,9% 1
Her Türlü Gölet Ölçüm Teçhizatı Temini, Yerine Konulması ve İşler Hale Getirilmesi 8,14% 11,19% 5
Gölet Gövdesi, Plinth Ve Rezervuarın (Kısmi) 2 mm Kalınlığında HDPE Geomembran İle Kaplanması 8,44% 13,26% 5
Gölet Gövdesi, Plinth ve Rezervuarda (Kısmi) Membran Kaplama Üzerine 7,5 cm Yüksekliğinde Geocell Kaplama Yapılması 7,53% 11,83% 5
Pompa İstasyonu eksik imalatlarının yapılması ( İnşaat,Mekanik, Sıhhi Tesisat) 7,2% 12,34% 5
Enjeksiyon Delikleri Açılması 1,75% 2,63% 1
Enjeksiyon Yapılması 0,27% 0,41% 0,5
Enjeksiyon Bünyesine Giren Bentonit bedeli 0,09% 0,14% 0,5
Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri 1,6% 2,4% 0,5
Pompa İstasyonu Elektrik İşleri Yapılması 14,43% 22,67% 10
Ayar Vana Odası Elektrik İşleri Yapılması 0,24% 0,36% 0,5
Enerji Nakil Hattı Yapılması 0,66% 0,99% 0,5
Vana Odası ve Regülasyon Havuzu Eksik İşlerinin Yapılması 2,67% 4% 1
Uyarı Levhası Yapılması 0,15% 0,2% 0,5
Açıkta Kazı Yapılması 2,95% 3,94% 1
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale dilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince , aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan"N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.