DİDİM DEVLET HASTANESİ REFAKATÇI KOLTUĞU SATIN ALIM İHALESİ 17.05.2023

DEVLET HASTANESİ -DİDİM SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


REFAKATÇI KOLTUĞU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/461771
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -DİDİM SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : CUMHURIYET MAH. INÖNÜ BULVARI NO:303 09270 DİDİM/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2568115757 - 2568115767
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : REFAKATÇI KOLTUĞU
b) Niteliği, türü ve miktarı :

56 ADET REFAKATÇI KOLTUĞU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DİDİM DEVLET HASTANESİ AYİNİYAT DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde işin tamamını noksansız olarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanması müteakip işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİDİM DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog-broşür üzerinden değerlendirme yapılamadığında komisyonumuz tarafından gerekli görülür ise NUMUNE istenilecektir. İstekliler bu durumda 3 takvim günü içerisinde istenilen numuneleri idareye teslim etmekle yükümlüdür.Numunenin 3 takvim günü içerisinde teslim edilmemesi durumunda ilgili kaleme ait teklif geçersiz sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Sözleşme kapsamında alımı yapılan ürünler teslim taraihinden itibaren 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Yüklenici Firma garanti ile ilgili belgeleri ilgili birime sunacaktır. Garanti kapsamında verdiği; bakım, onarım, değişim, işçilik veya yol ücreti gibi hizmetlerde hiçbir ücret hak iddia edemeyecektir.