ANONİM ŞİRKETLERİN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN VE SAHİPLERİNİN 31.12.2021’E KADAR MERKEZİ KAYIT KURULUŞU’NA BİLDİRİLMESİ HK. 10.12.2021

Sayın Üyemiz,

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hamiline yazılı pay senetlerinin düzenleyen maddelerinde değişiklikler yapılarak anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin ve sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi  zorunlu kılınmıştır.

Tebliğ düzenlemesine göre BİST’e kote edilmemiş Anonim Şirketlerin de hamiline yazılı paylarını 31.12.2021’e kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi ve kayıt edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Kanun çerçevesinde 01.01.2022 tarihi itibariyle, hamiline yazılı pay senedi sahipleri, pay sahipliğinden doğan haklarını ancak pay sahipliğinin MKK’ya bildirilmiş olması kaydıyla şirkete karşı kullanabileceklerdir.

Bunun için hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin 31.12.2021 tarihine kadar ellerindeki senetlerle birlikte şirket yönetim kuruluna başvurmaları gerekmektedir. Burada pay sahibine yüklenen sorumluluk bu bildirimin yapılması ile sona ermektedir.
Pay sahibince yapılan bu başvuru üzerine şirketlerin yönetim kurullarının başvuru tarihinden itibaren 5 gün içerisinde gerekli kontrolleri de yaparak şirketin hamiline yazılı pay senetleri sahiplerini ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri  MKK’ya bildirmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı yasa kapsamında mevcut durumda TTK’nın ilgili maddesi (md.486) uyarınca, anonim şirket yönetim kurulları, pay bedellerinin tamamen ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde hamiline yazılı pay senedi basımına ilişkin karar alıp bu kararı tescil ve ilan ettirerek basılı hisse senetlerini ortaklara dağıtmaları gerekmektedir. 01.04.2021 tarihi itibariyle bu kapsamda bastırılacak olan hamiline yazılı pay senetlerinin, ortaklara teslim edilmeden önce, hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile sahip oldukları paylara ilişkin bilgilerin MKK’ya bildirilmesi yükümlülüğü de getirilmiştir.

Hamiline yazılı pay senedi için yapılması gereken bildirimlerin yerine getirilmemesi halinde Suçlar ve cezaların düzenlendiği TTK. 562. Madde 13. fıkrayla idari para cezası uygulanacaktır.

 Anonim Şirketlerin 31/12/2021 tarihinden sonra yapılacak genel kurulları için hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile ilgili Hazirun Cetveli düzenlenirken sadece MKK(Merkezi Kayıt Kuruluşu) tarafından bildirilecek listeleri dikkate almaları gerekecektir.

Mersis kayıtlarınızdan, sermaye maddesinde “hisse senetleri hamiline yazılıdır” ibaresinin kontrolü sağlanmalıdır. Bu hususta Ticaret Sicili Müdürlüğümüzü arayabilirsiniz.

MKK(Merkezi Kayıt Kuruluşu) ilgili sayfası için linki tıklayınız.

https://www.mkk.com.tr/tr-tr/haberler/Sayfalar/Hamiline-Yazili-Paylar-Kaydi-Sisteme-Aliniyor.aspx

Üyelerimizin bilgisine sunulur.