193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİNE İLİŞKİN 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARAR İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN VERGİ KESİNTİ ORANLARINA İLİŞKİN 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14 23.12.2020

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİNE İLİŞKİN 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARAR İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN VERGİ KESİNTİ ORANLARINA İLİŞKİN 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14594 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

Sayın Üyemiz,

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 Üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 İnci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlanmıştır. İlgili karar ile

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,”

- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan oranlar %10 olarak uygulanır.”

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,”

- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan oran %10 olarak uygulanır.”

Bu Kararın; 2 nci ve 4 üncü maddeleri, 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 1/1/2021 tarihinde, Diğer hükümlerinin 1/1/2021 tarihinde, yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

İlgili karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-19.pdf  

Üyelerimizin bilgisine sunulur.