KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İLE AYDIN TİCARET ODASI ARASINDA EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 24.07.2020

Amaç

Madde 1- (1) Bu protokolün amacı, Aydın Ticaret Odası üyeleri, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans, Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde katılacakları önlisans ve lisans programlarında uygulanacak ahilik bursu ve ödeme şartlarını belirlemektir.

Taraflar

Madde 2- (1) Bu protokolün tarafları KTO Karatay Üniversitesi ile Aydın Ticaret Odası yönetimidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Madde 3- (1) Aydın Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Önlisans programlarına Üniversitemize kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacaktır.

(2) KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve önlisans programları ile ilgili alan ve duyuruların; bu protokol kapsamında Aydın Ticaret Odası üyelerine elektronik posta, telefon, kısa mesaj, afiş ve benzeri yollarla bildirilmesinden Aydın Ticaret Odası sorumludur.

(3) Bu protokol kapsamında lisans ve önlisans programlarına kayıt hakkı elde eden üyeler, birinci derece yakınlarına ve eşlerine ahilik bursu, üyelerin oda/borsalara kayıtlı olduğunu ve imza yetkilerini gösterir belge veya üyelerin kayıtlı olduğu odadan/borsadan güncel tarihli yetki belgesi aslını getirmesi ile bu belgelerin her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınların ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri şartı ile sağlanır.

(4) Bu protokol çerçevesinde Aydın Ticaret Odası üyelerine, üyelerin birinci derece yakınlarına ve eşlerine sağlanan imkanlar, kayıt hakkı elde edenlerin Lisans ve Önlisans program ücreti ve ücretin taksitlendirilmesine ilişkindir. Başvuranların programa kabulü vb konularda KTO Karatay Üniversitesi Lisans Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Üniversitenin ilgili birimlerinin kararları ve ilgili mevzuat uygulanır.

Protokolün süresi

Madde 4- (1) İşbu protokol 2020-2021 akademik yılında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Yürürlük

Madde 5- İşbu protokol, 5 (beş) madde, 1 (bir) sayfadan ibaret ve 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş olup, imzalanmakla yürürlüğe girer.

 

                                                                                                                                                                     24/07/2020