Tehlikeli ve Çok tehlikeli Sınıfta Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 06.08.2014

SAYIN ÜYEMİZ                                                                                       

           
 
20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ek’te belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları, eğer Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalışacaklar ise;3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisine sahip olmaları zorunludur.
 
 
 
Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı ile Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında yapılacak protokoller çerçevesinde en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir. İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istenildiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.