Tarım Destekleri Tebliği, Resmi Gazetede Yayımlandı 06.08.2014

Ülkemizde doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/59) 14 Aralık 2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 

Anılan Tebliğ kapsamında hibeye esas proje toplam tutarı gerçek kişi başvurularında 300.000 TL'yi, tüzel kişi başvurularında ise 800.000 TL'yi geçemeyecek. Proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilirken kalan %50'lik bölümü başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacaktır.

 

KDV hariç olarak hazırlanacak proje bütçesi kapsamında yatırım uygulamalarına ait;

 

a) İnşaat işleri alım giderlerine

 

b) Makina, ekipman, malzeme alı giderlerine hibe desteği verilecektir.

 

Hibe desteği talep edilen projelerin Tebliğin yayım tarihinden itibaren 45 gün içinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine teslim edilebileceği belirtilmiş olup Tebliğ uygulama usul ve esasları hakkındaki bilgilendirmeler Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ hakkında daha detaylı bilgi için;

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131214-8.htm