TAREKS Uygulaması Hakkında 06.08.2014

Üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan aldığımız bir yazıda, 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı (ikinci mükerrer ) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın Eki Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ’in (İthalat: 2014/19) 12 nci maddesinde, bu Tebliğ’in EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2’de belirtilen değerlerin üzerinde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) üzerinden yapılacağı, 14 üncü maddesinde ise söz konusu TAREKS uygulaması ile ilgili 12 inci maddenin 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hükmünün amir olduğu ifade edilmiştir.

 

Bu çerçevede, mezkur Tebliğ’in EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2’de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.