Sanayi Sicil Belgesi Hakkında Önemli Uyarı 08.08.2014

İlgi : Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 22.10.2012 tarih ve B.14.4.İLM.0.09.00.03/120-02-01-1949 sayılı yazısı.
 
 
İlgide kayıtlı yazı gereği olarak; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği, sanayi işletmeleri sanayi siciline kayıt olmak zorundadırlar. Sanayi işletmesi ve sanayi işleri, Kanun’un 1 inci maddesinde tanımlanmış olup, şu şekildedir: “Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
 
 
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de madde şümulüne girer.
 
 
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir.”
 
 
Aynı Kanun’un 2 nci maddesi gereği, yeni açılan sanayi işletmelerinin faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde sanayi siciline kayıt ettirilmeleri (sanayi sicil belgesi almaları) zorunludur.
 
 
Sanayi Sicil Kanunu'nun 4 üncü maddesi gereği; sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin vermiş oldukları beyannamelerdeki yazılı bilgilerde değişiklik olduğunda bu durumun bir ay içinde ilgili müdürlüğe bildirilmesi, bu çerçevede Sanayi Sicil Belgesindeki bilgilerde (ünvan-adres değişikliği ve ürün değişikliği) değişiklik olması halinde bir ay içerisinde ilgili müdürlüğe başvurularak, yeni bilgilere göre yeni belge düzenlenmesi gerekmekte; işletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde yine bir ay içerisinde ilgili müdürlüğe bilgi verilmesi zorunludur.
 
 
Kanun'un 5 inci maddesi gereği, sanayi işletmelerinin yıllık faaliyetlerini ilgili müdürlüğün veya bakanlığın web sayfasına girilerek temin edecekleri Yıllık İşletme Cetvellerinde göstermeleri ve bu cetvelleri, hesap dönemi sonundan itibaren en geç dört ay içinde ilgili müdürlüğe vermeleri zorunludur. Bununla birlikte işletme cetveli bilgileri, Bakanlığın Web sayfasından da girilebilmektedir. 
www.sanayi.gov.tr. “E-Hizmetler” menüsü altında “Yıllık İşletme Cetvelleri” bölümü tıklanarak kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra, sanayi sicil belgesi numarası ile firma seçilerek işlem yapılabilmektedir. 
 
 
6948 sayılı Kanun'un 2 nci, 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki hükümlere uymayanlar hakkında, aynı Kanun'un 9 uncu maddesi gereği (2012 yılı için) 679,00 (altıyüzyetmişdokuz) TL idari para cezası uygulanır. İdari para cezaları, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.  
 
 
 Belge düzenleniş tarihi itibariyle iki yılda bir, belge vizesinin yaptırılması gerekmektedir. Ancak, geçmiş yıllara ait bildirilmeyen yıllık işletme cetveli/cetvelleri var ise, eksik yıllara ait Yıllık İşletme Cetvellerinin doldurularak getirilmesi yada yukarıda belirtilen internet adresinde bilgilerin girilmesinden sonra Müdürlüğe başvurulması ve belgenin vizesinin yaptırılması gerekmektedir.
Bu itibarla üyelerimizin Sanayi Sicil Kanunu’nda belirtilen cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.