KORUMALI İŞYERİ DESTEK PROJESİ TEKLİF ÇAĞRISI 15.08.2014

KORUMALI İŞYERİ DESTEK PROJESİ

 

TEKLİF ÇAĞRISI

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda korumalı işyerlerinin desteklenmesi ve güçlenmesi amacı ile hazırlanacak projeler, 4857 sayılı Kanunun 101. maddesi gereğince tahsil edilen fondan desteklenecektir.

 

Bu teklif çağrısı kapsamında desteklenecek projeler ile, engelli kişilerin haklarını savunan sosyal tarafların desteklenmesi, engelli istihdamının altyapısının geliştirilmesi, işgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkanı kısıtlı olan zihinsel ve ruhsal engelli kişilere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla korumalı işyerlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması, bu tür işletmelerin sayısının ve etkinliklerinin artırılması ve engelli istihdamında artış hedeflenmektedir.

 

Projenin faydalanıcıları olan Türkiye’de faaliyet gösteren eğitim kurum/kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, vakıf, dernek, sendika, meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bu teklif çağrısı çerçevesinde proje teklifleri beklenmektedir.

 

Bu teklif çağrısı kapsamında, 26.11.2013 tarih 28833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki zihinsel veya ruhsal engellilere yönelik projelere kaynak tahsis edilecektir.

 

Teklif Çağrısı kapsamında yapılacak proje teklifleri, bu teklif çağrısı ile ekli dokümanlar kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 4857 sayılı Kanunun 30/7. Maddesi kapsamında oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 

Kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelere aşağıdaki destekler verilebilecektir.

 

1-   Kuruluş sermayesi desteği: Korumalı işyerinin kuruluşu için gerekli olan sermayenin % 60’ı kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hibe olarak tahsis edilecektir. Hibe rakamı en fazla 150 bin TL olabilecektir. Kuruluş sermayesi olarak verilecek hibe ile korumalı işyerinin kuruluşu için gerekli olan makine, donanım, demirbaş ve bunlara ait sarf malzemesi giderleri karşılanabilecektir. Kuruluş sermayesi için gerekli olan bütçenin % 40’ının nakit olarak proje sahibi tarafından projeye tahsis edilmesi esastır.

 

2-   Engelli ücret desteği: Proje başlangıcından itibaren kurulan korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin ücret giderleri, brüt asgari ücret üzerinden ilk bir yıl boyunca desteklenecektir.

 

3-   İşletme giderleri desteği: Kurulacak işletmelere kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, ısınma, iletişim) fatura bedellerinin % 60’ı desteklenecektir.

 

Proje kapsamında kurulacak korumalı işyeri, 5 yıl boyunca Komisyon tarafından takip ve denetime tabi olacaktır. Bu 5 yıllık süre içerisinde başlangıçta alınan makine ve donanımın satış veya devri yapılamayacaktır. Korumalı işyerinin kuruluşundan itibaren 5 yıl içerisinde herhangi bir nedenle (sel, deprem, yangın gibi mücbir sebepler hariç) kapanması, tasfiye edilmesi veya çalışan engelli sayısının belirtilen sayıdan aşağı düşmesinden bir ay içerisinde eski sayıya ulaşamaması halinde başlangıçta hibe olarak verilen kuruluş sermayesi yasal faizi ile birlikte geri alınacak, engelli işçi ücret giderleri kapsamında verilen desteğin ise %30’u geri tahsil edilecektir.

 

Proje teklifleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mh. Mevlana Bulvarı No:42, Kat:13 Yenimahalle-ANKARA) elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.

 

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 28/02/2014’ü mesai bitimidir.

 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve destek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilecektir.

 

Proje faydalanıcıları, Başvuru Rehberinin tam metnine ve projeyle ilgili bilgilere aşağıdaki internet sitelerinden ulaşılabilirler: www.iskur.gov.tr ve www.eyh.gov.tr