Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Re’sen Terk Edilenler Hakkında Duyuru 01.09.2014

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 26/09/2013 tarihli ve 8413 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 28/11/2013 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.