Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden İlan-01.07.2014 01.09.2014

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketlerin ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 14.01.2011 tarih ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20 nci maddesine göre sermayelerini öngörülen tutarlara çıkarmamış oldukları tespit edildiğinden münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 30/06/2014