Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliğinden Odamıza kayıtlı Üyelerimizin Dikkatine 13.09.2014

Sayın Üyemiz ;

 

        EPDK – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1240 Sayılı Bayi Denetim Sistemi Yeni Kurul Kararıyla akaryakıt istasyonu işletmecilerine getirilen yeni uygulamalar hakkında özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

         01.Mart.2014 tarihinde yürürlüğe girecek yükümlülükler ile ilgili cezalı duruma düşülmemesi için hususu bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

         • İstasyonlarda bulunan tüm tanklar, pompalar ve tarımsal amaçlı satış yapan tankerler için tank/pompa ve tanker otomasyon sistemleri kesintisiz  çalışıyor olmalıdır. Bakım onarım ve arıza durumlarında, bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden kesinlikle akaryakıt satışı ve/veya tanka akaryakıt dolumu yapılmamalıdır.

 

 

         • Sistem manuele alınarak satış yapılmamalıdır. Tanktan direk yakıt çekilmemelidir. İstasyon tank/pompa otomasyon sisteminde yaşanan tüm arızalar için, yasal yükümlülüğünüz çerçevesinde derhal ve en geç 24 saat içinde şirketinizin otomasyon firmasını arayarak mutlaka bilgi verilmesi gerekmektedir. Otomasyon sistemine şirketinizin bilgisi dışında izinsiz müdahalede bulunulmamalıdır. Aksi taktirde istasyonda tutanak düzenlenerek  akaryakıt ikmalinin durdurulması ve derhal 5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli kurumlara başvurulması söz konusu olabilecektir.

 

 

         • 01.Mart.2014 tarihi itibari ile “ madde 6-(1) dağıtıcı lisansı sahipleri akaryakıt istasyonlarında yapılan dolum ve satışları günlük takip eder. Akaryakıt istasyonuna yapılan dolumlar, dağıtıcı tarafından düzenlenen satış belgesi ile dolumun yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde eşleştirilir. Kayıt dışı ikmal ve/veya satış yapıldığının anlaşılması durumunda, bayiye akaryakıt ikmali derhal durdurulur”maddesi yürürlüğe girecektir.

 

 

         Dolayısıyla, istasyon yetkiliniz tarafından, tanka dolum yapıldıktan sonra en geç 1 gün içinde şirketinizin otomasyon sisteminde doluma ait ilgili şirket irsaliyesi ile eşleştirme hatasız şekilde yapılmalıdır. Geriye kalan 1 günlük süre içinde, eşleştirme işlemleri kontrol edilecek, hatalı işlemler için sizlere geri dönüş yapılacak ve varsa +-3% üzerindeki farklar için özel durum girişi yapılacaktır.

 

 

         • Dış satış(otomasyon sisteminden geçmeyen toptan yapılan satışlar) işlemlerinize ait dış satış beyan formu ve satış belgeleri, dış satış yapıldıktan sonra en geç 1 hafta içinde akaryakıt şirketinize kaşeli ve ıslak imzalı olarak kargo ile ulaştırılması gerekmektedir.

 

 

         • Madde 6-(2) bendine göre dağıtıcı lisansı sahibi, her bir akaryakıt istasyonu için Ek-1’de yer alan “İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)” verilerinin, bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşulların hiçbirini birbirini takip eden 4 iş günü süresince sağlamaması durumunda veya “İstasyon  Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu” (Tablo1) verilerinin birbirini takip eden 4 iş günü süresince Kurumun erişimine sağlanmaması durumunda ilgili bayiye akaryakıt ikmalini durdurulması gerekecektir. 

 

 

         Bu nedenle, kalibrasyon problemi devam eden tanklar veya kalibrasyon aralığı dışında çalışılan tanklar için dinamik kalibrasyon işlemlerinin 01.Mart.2014 tarihine kadar Kurul Kararının belirttiği şekilde tamamlanması, istasyondaki sifonlu ve manifoldlu tanklardaki varsa teknik sıkıntıların acilen çözümlenmesi gerekmektedir.

 

 

         • İstasyonlarınıza kendi tankeriniz veya RTS ile yapılan dolumlarda irsaliyede belirtilen Bayilik Lisans Numarası ile istasyonun bayilik lisans numarası aynı olmalıdır. Bunun haricinde hiç bir şekilde başka bir kaynaktan (aynı ticari ünvanlı ancak farklı bir bayilik lisansına sahip bir istasyon olsa dahi) istasyona akaryakıt ikmali  gerçekleşmemelidir.

 

 

         • Otomasyon sisteminin kısmen veya tamemen kapatılmasını gerektirecek tadilat işlemlerinde bayisi olduğunuz şirketin bilgisi dahilinde gerçekleşmesi ve bu esnada ilgili kısımlardan satış ve/veya tanka dolum yapılmaması gerekmektedir.

 

 

         • İstasyondaki bulunan boş tanklar dahil tüm tanklar ve akaryakıt pompaları otomasyon sistemine bağlı olması  gerekmekte olup, hiçbir zaman kullanılmayacak boş tankların  TSE normlarına gore istasyondan çıkartılması veya kullanılamayacak şekilde tankın içinin beton malzeme ile  doldurularak iptal edilmesi gerekmektedir.

 

 

         • Kurul kararının uyuşmazlık olarak belirtip tutanak ile Kuruma bildirimini şart koştuğu durumlar için, yine ilgili Kurul Kararı ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yerinde yapılan tespit sonucunda, dağıtıcı lisansı sahibi yetkilisi ile bayilik lisansı sahibi yetkilisinin imzalarını veya taraflardan birinin imzadan imtina etmesi halinde imzadan imtina ettiğine dair üzerine şerh düşülmek kaydı ile ilgili lisans sahibi yetkilisince düzenlenecek ve en az üç imza içerecek belgeyi düzenleyerek bildirim yapılma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda imza altına alınacak tutanakların EPDK’ya bildirilerek sorunların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi gerekecektir.

 

 

       • Tanklardan test amaçlı çekilen yakıtın tekrar tanka dökülmesi, ürün karışımı nedeni ile tanklardan direk yakıt çekilmesi, satış amaçlı pompadan tarımsal amaçlı satış tankerine çekilen malın tamamının satılamaması halinde tekrar tanka dökülmesi halinde konuyla ilgili hemen  epdkmutabakat @(şirket emaili) adresine e-mail ile bilgi verilmesi, sonrasında ise konuya ilişkin ıslak imzalı ve kaşeli beyan ve varsa servis raporları bayisi olduğunuz şirkete en kısa sürede kargo ile gönderilmelidir.