HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/32)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/25) 16.07.2021

Sayın Üyemiz,

4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nin düve alım desteğinin şartları ve kurallarına ilişkin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Düveler/mandalar; düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.” İfadesindeki  “Kararın yayımı tarihi itibarıyla” ibaresi “1/7/2021 tarihinden önce” olarak değiştirilmiştir.

İlgili tebliğ için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-9.htm