YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 26.03.2021

Sayın Üyemiz,

26.03.2021 tarihli ve 31435 sayılı Resmi Gazete’de Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmış olup ilgili tebliğde 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi olan E-TUYS üzerinden belge başvurusunda daha önce istenen yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneğinin ibraz edilmesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.