Anasayfa İletişim Site Haritası English
  Hizmetlerimiz
Ekspertiz Raporu
İş Makineleri
Kapasite Raporu
K Yetki Belgeleri
Odamızın Fuar Teşvikleri
Ticaret Sicili İşlemleri
  Gerçek Kişiler (Ticari İşletme)
  Limited Şirketler
  Anonim Şirketler
  Kooperatifler
  Kollektif Şirketler
  Dernek İktisadi İşletmesi
  Vakıf İktisadi İşletmesi
  Ticari İşletme Rehni
  Birleşme
  Tür Değişikliği
  Bölünme
  Karar Örnekleri
  Anasözleşme Belge ve Dilekçe Örnekleri
  Kanun Yönetmelik ve Tebliğler
  Mersis Başvuru Anlatım
  Şirket Amaç ve Konu Örnekleri
  Şirket Amaç ve Konu Örnekleri - Ek
  Tapu Yetki Belgeleri Hakkında Uygulama Değişikliği
  2014 Yılı Ticaret Sicili Harçları
  Oda Kayıt Beyannemeleri
  Gerçek Kişi Dilekçe ve Formlar
  Tüzel Kişi Dilekçe ve Formlar
Oda Sicil İşlemleri
İç ve Dış Ticaret İşlemleri
Sigorta
Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü
Tahsil ve Takip Tahakkuk
Muhasebe Bölümü
Evrak Kayıt ve İstatistik
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Aydın Bilgi Merkezi

  Duyurular
Sahte İş Müfettişleri Hakkında Uyarı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Güvenlik Tedbirleri

ODAMIZ VE MARKAYDER DERNEĞİ ORTAKLIĞINDA MARKALAŞMA EĞİTİMİ

İslamabad’da Uluslar arası Yatırım Konferansı

Türkiye 100 Programı

Türk İnşaat Sektörü ve Kamu İhalelerinde Uluslararası Rekabet Anketi Hakkında


      

     AYTO KÜLTÜR EVİ'Nİ

       GÖRDÜNÜZ MÜ ?


 
   
Faydalı Linkler
Telefon Kodları
Ayto Videolar
 
 

  İhale İlanları
MUHTELİF BÖLMELERDEN AÇIK ARTIRMALI VADELİ FISTIK ÇAMI KOZALAK SATIŞI İŞİ

MUHTELİF BÖLMELERDEN AÇIK ARTIRMALI VADELİ FISTIK ÇAMI KOZALAK SATIŞI İŞİ

MUHTELİF BÖLMELERDEN AÇIK ARTIRMALI VADELİ ZEYTİN AĞACI MEYVELERİ SATIŞI İŞİ

GENÇ NESİLLER TARİHİYLE BULUŞUYOR Projesi Açılır Kapananır Çatı (tente) Sistemi İhale İlanı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR


  Anket

Odamızca Düzenlenecek Olan Yurdışı Fuarlardan Önceliğimiz Hangisi Olsun?


Anket Sonuçlari Yükleniyor. Lütfen Bekleyin...

» Önceki Anket Sonuçları

Hakkımızda Oda Üyeliği Hizmetlerimiz Aydın Hakkında Bilgi Edinme Üyelik
Limited Şirketler

MERSİS ÜZERİNDEN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ VE DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

1.LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ:

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE, İLGİLİ VERGİ DAİRESİNDEN ALINMIŞ POTANSİYEL VERGİ NUMARASI BELGESİNİN TESCİL EVRAKLARI İLE BİRLİKTE İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

1-Dilekçe (Başvuru dilekçesine; bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları, her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutarlar, ister ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları ile şirketin ne suretle temsil edileceği yazılmalı, bu dilekçe müdürlerin tümü tarafından imzalanmalı ve aşağıdaki belgeler de bu dilekçeye ek yapılmalıdır.)

2-MERSİS üzerinden düzenlenmiş noter tasdikli Anasözleşme (1 Asıl imzalı olmak üzere 3 Adet) (Yabancı sermayeli şirketlerde 4 Adet)

3-Kurucular tarafından her sayfası ıslak imzalı Kurucular Beyanı (Türk Ticaret Kanunu 349. maddesinde yer alan hususları içermelidir.)

4-Şirket müdürlerine ait şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış İmza Beyannamesi (Tescil Talepnamesi)

5-Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, (Şirket ortağı olan Müdür Beyanı / Şirket Ortağı olmayan Müdür Beyanı) (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)

6-Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

7-Ayni Sermaye Var ise;

*Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

*Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

*Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

*Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

8-Nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu ve dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

9-Şirket sermayesinin on binde dördünün Halk Bankasına yatırıldığına dair banka dekontu (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)

10-Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)

11-Sosyal Güvenlik Bilgi Formu (Her ortak için 2 adet)

12-Yabancı Uyruklu Ortak var ise;

*Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)

*Tüzel kişi ise,şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı terüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)

*Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

*Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

*Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

*Yabancı uyrukluların T.C. Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.

*Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu (2 Adet)

13-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

14-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait ikametgah belgesi

Limited Şirketler ile ilgili Önemli Notlar:

- Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucularının imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde tescil edilmelidir.

- Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.

- Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur.

- Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi verilir.

- Limited şirket unvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla kullanılacak olan ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir.

- En az 1 faaliyet konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur.

- İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.

- Şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, limited şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

-Şirketin varsa süresi belirtilmelidir. Herhangi bir süre belirlenmemişise “Süresiz” ibaresi yazılmalıdır.

-Şirketlerin anasözleşmelerinde süre maddesinde yer alan süre bittiği takdirde, şirket faaliyetine devam edecek şirketin faaliyetine devam ettiğine dair mahkeme kararı (Aslı veya Mahkemeden aslı gibidir onaylı)

-Limitedşirketin sahip olması gereken asgari sermaye tutarı 10.000 Türk Lirası ‘dır. Ortakların payları 25,00 TL ve katları olarak dağılmalıdır

-Nakdi ödemeler yapılması durumunda herhangi bir bankada özel bir hesap açtırılır. Şirket adına açılacak özel bir hesaba sadece şirketin kullanacağı şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların kanunda, esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret sicile yöneltilecek bir banka mektubu ile ispat edilir.

-Şirketin tüzel kişilik kazandığına dair TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ yazısının sunulması ile Banka parayı sadece şirkete öder.

-Noter onay tarihinden itibaren 3 ay geçtiği halde tüzel kişilik kazanmaması halinde, yine TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'nün bu hususu doğrulayan yazısıyla yatırılan bedelin ilgili pay sahiplerine iade istenecektir.

-Kurulacak şirkete sermaye olarak konulan her türlü menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu

-Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde her hangi bir takyidatın, nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair belgeler

-Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

-Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler. Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.

-Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir.

-Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir. Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.

2.LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR ATAMASI:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Şirket müdür ataması ve temsil şekline ilişkin Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)

3-Temsil yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi veya tescil talepnamesi (Noter onaylı)

4-Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, (Şirket ortağı olan Müdür Beyanı / Şirket Ortağı olmayan Müdür Beyanı) (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)

6-Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

3.LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Hisse devrine ilişkin Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)

3-Hisse devir sözleşmesi, (Asıl imzalı -Noter onaylı )

4-Pay defterinin noter bilgilerini gösteren kapağı ile beraber ilgili sayfalarının sureti (Devir eden ve devir alan kişilere ait)

5-Hisse devir sonucunda şirketin tek ortaklı kalması durumunda; Şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adının, yerleşim yerinin ve vatandaşlığının kararda belirtilmesi gerekmektedir.

*Tek ortak Beyan Formu

6-Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa müdür atamasına ilişkin evraklar ilave edilecektir.

7-Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir Noter onaylı Genel Kurul Kararı

8-Son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)

9- Şirkete yeni giren ortağa ait, kimlik ve adres beyanı

10-Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi,

11-Yabancı Uyruklu Ortak var ise;

*Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)

*Tüzel kişi ise, şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı terüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)

*Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

*Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

*Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

*Yabancı uyrukluların T.C. VergiKimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.

*Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu (2 Adet)

12-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı,

13-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait yerleşim yeri belgesi.

TEK ORTAKLIK DURUMU:

-Türk Ticaret Kanunu 574.maddesine göre ortak sayısı 1’e düşerse, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir.

4.LİMİTED ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Adres değişikliğine ilişkin Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Adres değişikliği kararında açık adres yazılırken Mahalle, Cadde, Sokak adı, Kapı Numarası, İlçe ve İl adı kararda tam olarak belirtilmelidir.)(Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)

* Adres değişikliği sonucu İlçe veya İl değişikliği söz konusu olması halinde merkez maddesi ile ilgili anasözleşme tadili gerekmektedir.

* Adres değişikliği Belediye tarafından yapıldı ise; ilgili Belediyeden adresinin değiştirilme kararını, tarihini ve sayısını gösteren şirketin eski ve değişiklik sonucu oluşan yeni adresini gösteren yazı aslının Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. (Yazıda belirtilen eski adresin Müdürlüğümüz kayıtlarındaki adres bilgisi ile aynı olması gerekmektedir.)

5.LİMİTED ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME TADİLİ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Anasözleşmenin değişen maddesine/maddelerine ilişkin yeni metni içermelidir.)(Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)

3-Tadil Metni (3 adet ortaklar tarafından imzalı ve kaşeli) (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

6.LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Sermaye maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.)(Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)

3-Tadil Metni (3 adet ortaklar tarafından asıl imzalı ve kaşeli) (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

4-Arttırılan nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu ve dekontu

5-Arttırılan sermayenin on binde dördünün Halk Bankasına yatırıldığına dair banka dekontu (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)

6-Sermaye artırımına ilişkin anasözleşme değişikliğinde artırılan sermayenin ödendiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi

7-Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa, bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu

8-Sermaye artırımının ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair mahkemenin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi

9- Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

10- Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

11-Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış kârının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair Yeminli Mali Müşavir raporu,

12-Sermaye artırımının fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan kârların ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir raporu,

7.LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI:

1-Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı, sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği ve anasözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini de içeren sermaye azaltılmasına dair noter tasdikli genel kurul kararı

2-Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor

3-Şirketin aktiflerinin sermaye azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda olduğunu gösterir YMMM veya SMM raporu, faaliyet belgesi, denetime tabii şirketlerde denetçi raporu

4-Alacaklılara yedişer gün arayla üç defa yapılan çağrıya ilişkin Ticaret Sicili gazetesi örnekleri

5-Alacakların ödendiğine veya teminat altına alındığını gösteren belge

ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Sermaye azaltılmasına ilişkin genel kurul kararında şirket müdürlerinin raporunun onaylandığı ve sermaye azaltılmasının ne şekilde yapılacağı gösterilir.

2- Sermaye paylarının itibari değeri ve her ortağa ait olan pay adedi açıkça belirtilmelidir.

EŞ ZAMANLI SERMAYE AZALTMA VE ARTIRIMI

***Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermaye artırımının gerçekleştirilmesi halinde sermaye artırımına ilişkin belgelere aşağıdaki belgeler eklenir.

1-Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

2-Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu,

3-Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (Anasözleşmenin sermayeye dair maddesinin yeni metninde sermayenin azaltıldığı ve azaltılan sermaye miktarı ile eş zamanlı olarak sermayenin artırıldığı artırılan sermaye miktarı ve ne şekilde karşılandığı açıkça belirtilir.)

4-Hazirun cetveli ve Gündem

5-Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni

6-Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu

7-Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor

8.LİMİTED ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ:

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı)

3-Acente Sözleşmesi (Aslı veya sureti)

9.LİMİTED ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

10.LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine görebelge (son 1 ay içinde alınmış-aslı)

3-Şirket merkezinin başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı olması halinde; varsa değişiklikleriyle beraber şirket anasözleşmesinin ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazetelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylı suretleri,

4-Şube açılışına dair Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Kararda ortakların ve şube yetkilisinin T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

(Kararda; Merkezin tescil tarihi, ünvanı, ticaret sicili numarası, adresi, sermayesi ile Şubenin ünvanı,açık adresi,  sermayesi ve temsilcisi açıkça belirtilmelidir.)

5-Şube ünvanı altında şubeyi temsile yetkili kılınan şube müdürü adına düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı)

6-Şirket ortaklarını, yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı bir belge ( son bir ay içinde alınmış )

7- Şube yetkilisine ait adres ve kimlik beyanı

11.LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE KAPANIŞI:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Noter onaylı Genel Kurul Kararı

12.LİMİTED ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış - aslı)

3-Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin ilgili Sicil Müdürlüğünce onaylı sureti (tarih sırasına göre)

4-Merkez nakline ilişkin Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Kararda; tadil olunan merkez maddesinin yeni şekli belirtilmelidir.)(Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

5-Merkez maddesinin Tadil Metni (Ortaklar tarafından imzalı ve kaşeli - 3 adet) (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

6-Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi ile Şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı)

7-Şirket ortaklarının adres ve kimlik beyanı

8-Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)

13.LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEYE GİRİŞ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru tayinine dair Noter onaylı Genel Kurul Kararı, (Kararda, Tasfiye Memurunun yerleşim yeri adresi ve T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)(Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

3-Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi, (1 adet noter onaylı)

4-Tasfiye Memuru veya Memurlarının kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen tasfiye memurları için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, (Şirket ortağı olan Tasfiye Memuru Beyanı / Şirket Ortağı olmayan Tasfiye Memuru Beyanı)

5-Tasfiye Bilançosu

14.LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜŞ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Şirketin sermayesinin kaybedilmediğine dair mahkeme kararı (Aslı veya noter onaylı sureti) ya da Yeminli Mali Müşavir raporu

3-Tasfiyeden dönüldüğüne dair ve ne şekilde temsil edileceğine dair Noter onaylı Genel Kurul Kararı

4-Şirket yetkilisi Tasfiye Memuru'nun dışında biri olacaksa imza beyannamesi (1 adet noter onaylı) ile yetkiliye ait Müdür Beyanı

15.LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Tasfiyenin bittiğine dair Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

3-Ortaklar Genel kurulunca onaylanan son ve kesin bilanço,

4-Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (Her ortak için 2 adet - ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek)

5-Şirketin şubeleri bulunması halinde, şube kayıtlarının kapatıldığına dair Ticaret Sicili Gazetesi suretleri,

6-Tasfiye Sonu Beyanı (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)

- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

- Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir.


  Yorumlar

1 coşkun dökümcü seco9740@gmail.com 2014-03-20
her şey iyide şirketten sahsa dönüşüm yaptım ama k belgesini aktaramadım. esasen buna bir care gelsin nedir bu bir kağıt parcasına 17800 tl istiyorlar benimki sahsa gecince öldü tekrar yeniden k belgesi isteniyor para kolay kazanılmıyor yazık....

2 Bahri Cabi av.bahricabi@hotmail.com 2013-11-19
Merhabalar; Eğer limited şirket iki ortaklı ve iki ortağı da yabancı uyruklu ise,yani Türk Vatandaşı değil ise,Tasfiye memurunun en az bir tanesi Türk Vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekli mi? Yani Ltd.Şirket ortakları Türk olmadığına göre,ortak olmayan dışarıdan birinin mi Tasfiye memuru atanması gerekli? Bu hususla ilgili bana yardımcı olursanız sevinirim. Fethiye 4.Noteri Bahri Cabi Cep : 0 532 676 17 27

«« İlk Sayfa    « Önceki      Sayfa 1      Sonraki »    Son Sayfa »»
   (Toplam 2 Kayıt )   

  Yorum Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
Güvenlik Kodu :
+ Paylaş
Paylaş: Facebook Paylaş: Twitter Paylaş: Google Paylaş: Yahoo Paylaş: Mr. Wong Paylaş: Oneview Paylaş: Linkarena Paylaş: Folkd Paylaş: Digg Paylaş: Del.icio.us Paylaş: Reddit Paylaş: Jumptags Paylaş: Simpy Paylaş: StumbleUpon Paylaş: Slashdot Paylaş: Propeller Paylaş: Furl Paylaş: Spurl Paylaş: Blinklist Paylaş: Blogmarks Paylaş: Diigo Paylaş: Technorati Paylaş: Newsvine Paylaş: Blinkbits Paylaş: Ma.Gnolia Paylaş: Smarking Paylaş: Netvouz


« Geri


 
 
AYTO HAKKINDA
HİZMETLERİMİZ
BASIN ODASI
İLETİŞİM
 
 
 
 
 
 
 
     
  info@ayto.org.tr
         • Adres: Ürgenpaşa Caddesi No:13 AYDIN 09100 Türkiye    • Tel: +90.256.225 20 13  /  +90.256.213 22 02  Faks: +90.256.212 82 54  • E-posta : info@ayto.org.tr
Tüm Hakları Saklıdır - | - Aydın Ticaret Odası 1
Localveri Dijital İletişim Çözümleri