Anasayfa İletişim Site Haritası English
  Hizmetlerimiz
Ekspertiz Raporu
İş Makineleri
Kapasite Raporu
K Yetki Belgeleri
Odamızın Fuar Teşvikleri
Ticaret Sicili İşlemleri
  Gerçek Kişiler (Ticari İşletme)
  Limited Şirketler
  Anonim Şirketler
  Kooperatifler
  Kollektif Şirketler
  Dernek İktisadi İşletmesi
  Vakıf İktisadi İşletmesi
  Ticari İşletme Rehni
  Birleşme
  Tür Değişikliği
  Bölünme
  Karar Örnekleri
  Anasözleşme Belge ve Dilekçe Örnekleri
  Kanun Yönetmelik ve Tebliğler
  Mersis Başvuru Anlatım
  Şirket Amaç ve Konu Örnekleri
  Şirket Amaç ve Konu Örnekleri - Ek
  Tapu Yetki Belgeleri Hakkında Uygulama Değişikliği
  2014 Yılı Ticaret Sicili Harçları
  Oda Kayıt Beyannemeleri
  Gerçek Kişi Dilekçe ve Formlar
  Tüzel Kişi Dilekçe ve Formlar
Oda Sicil İşlemleri
İç ve Dış Ticaret İşlemleri
Sigorta
Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü
Tahsil ve Takip Tahakkuk
Muhasebe Bölümü
Evrak Kayıt ve İstatistik
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Aydın Bilgi Merkezi

  Duyurular
Sahte İş Müfettişleri Hakkında Uyarı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Güvenlik Tedbirleri

ODAMIZ VE MARKAYDER DERNEĞİ ORTAKLIĞINDA MARKALAŞMA EĞİTİMİ

İslamabad’da Uluslar arası Yatırım Konferansı

Türkiye 100 Programı

Türk İnşaat Sektörü ve Kamu İhalelerinde Uluslararası Rekabet Anketi Hakkında


      

     AYTO KÜLTÜR EVİ'Nİ

       GÖRDÜNÜZ MÜ ?


 
   
Faydalı Linkler
Telefon Kodları
Ayto Videolar
 
 

  İhale İlanları
MUHTELİF BÖLMELERDEN AÇIK ARTIRMALI VADELİ FISTIK ÇAMI KOZALAK SATIŞI İŞİ

MUHTELİF BÖLMELERDEN AÇIK ARTIRMALI VADELİ FISTIK ÇAMI KOZALAK SATIŞI İŞİ

MUHTELİF BÖLMELERDEN AÇIK ARTIRMALI VADELİ ZEYTİN AĞACI MEYVELERİ SATIŞI İŞİ

GENÇ NESİLLER TARİHİYLE BULUŞUYOR Projesi Açılır Kapananır Çatı (tente) Sistemi İhale İlanı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR


  Anket

Odamızca Düzenlenecek Olan Yurdışı Fuarlardan Önceliğimiz Hangisi Olsun?


Anket Sonuçlari Yükleniyor. Lütfen Bekleyin...

» Önceki Anket Sonuçları

Hakkımızda Oda Üyeliği Hizmetlerimiz Aydın Hakkında Bilgi Edinme Üyelik
Kollektif Şirketler

1-KOLLEKTİF ŞİRKET KURULUŞU:

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE, İLGİLİ VERGİ DAİRESİNDEN ALINMIŞ POTANSİYEL VERGİ NUMARASI BELGESİNİN TESCİL EVRAKLARI İLE BİRLİKTE İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

1-Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-kaşeli)

2-Noter tasdikli Anasözleşme (1 Asıl imzalı olmak üzere 3 Adet) (Yabancı sermayeli şirketlerde 4 Adet)

3-Şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili noter onaylı ortaklar kurulu karar metni

4-Şirket unvanı altında şirket yetkilileri adına noterde düzenlenmiş imza beyannamesi

5- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)

6-Kurucular tarafından imzalanmış Kurucular Beyanı, (Türk Ticaret Kanunu 349. maddesinde yer alan hususları içermelidir.)

7-Ticaret Sicili Tüzüğünün 29 maddesine göre hazırlanmış taahhütname

8-Yabancı Uyruklu Ortak var ise;

*Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)

*Tüzel kişi ise, şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı terüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)

*Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

*Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

*Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

*Yabancı uyrukluların T.C. Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.

*Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu (2 Adet)

9-Ayni Sermaye var ise;

*Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

*Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

*Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

*Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

Önemli Not: Kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin noterlikçe onaylı bir suretini onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek şirketin tescilini istemek zorundadır

2-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

1-Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-kaşeli)

2-Değişikliğe ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu karar metni (Değişen maddenin yeni şeklinin kararda veya kararın ekinde gösterilmesi gereklidir.) (Noter onaylı -1 adet)

3- Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)

3-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. maddesine göre belge (son 1 ay içinde alınmış-aslı)

3-Şirket merkezinin başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı olması halinde; varsa değişiklikleriyle beraber şirket anasözleşmesinin ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazetelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylı suretleri,

4-Şube açılışına dair Noter onaylı Ortaklar Kurulu Karar Metni (Kararda ortakların ve şube yetkilisinin T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

(Kararda; Merkezin tescil tarihi, ünvanı, ticaret sicili numarası, adresi, sermayesi ile Şubenin ünvanı,açık adresi,  sermayesi ve temsilcisi açıkça belirtilmelidir.)

5-Şube ünvanı altında şubeyi temsile yetkili kılınan şube müdürü adına düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı)

6-Şirket ortaklarını, yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı bir belge     (Son bir ay içinde alınmış)

7-Şube yetkilisine ait Adres ve Kimlik Beyanı

8-Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname

4-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Ticaret Sicili Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi(son 1 ay içinde alınmış - aslı)

3-Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin ilgili Sicil Müdürlüğünce onaylı sureti (tarih sırasına göre)

4-Merkez nakline ilişkin Noter onaylı Ortaklar Kurulu Karar Metni (Kararda; tadil olunan merkez maddesinin yeni şekli belirtilmelidir.)(Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

5-Merkez nakline ilişkin tüm ortaklarca imzalı noter onaylı tadil mukavelesi (3 adet) (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

6-Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)

7-Şirket ortaklarına ait Adres ve Kimlik Beyanı

8-Ticaret Sicili Tüzüğünün 29 maddesine göre hazırlanmış taahhütname

9-Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)

5-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ACENTELİK VEKALETNAMESİ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Acente Sözleşmesi (Aslı veya sureti)

3-Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı)

6-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

7-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TASFİYE:

1-Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)

2-Tasfiyeye giriş ile ilgili genel kurul karar metni (2 adet noter onaylı)

3-Tasfiye memurları adına “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

4-Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan

5-Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

6-Tasfiye Bilançosu

8-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ:

1-Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-kaşeli)

2-Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,

3-Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları,

4-Son ve kesin bilanço

5-Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi(Her ortak için 2 adet - ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek)

6-Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri


  Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış

  Yorum Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
Güvenlik Kodu :
+ Paylaş
Paylaş: Facebook Paylaş: Twitter Paylaş: Google Paylaş: Yahoo Paylaş: Mr. Wong Paylaş: Oneview Paylaş: Linkarena Paylaş: Folkd Paylaş: Digg Paylaş: Del.icio.us Paylaş: Reddit Paylaş: Jumptags Paylaş: Simpy Paylaş: StumbleUpon Paylaş: Slashdot Paylaş: Propeller Paylaş: Furl Paylaş: Spurl Paylaş: Blinklist Paylaş: Blogmarks Paylaş: Diigo Paylaş: Technorati Paylaş: Newsvine Paylaş: Blinkbits Paylaş: Ma.Gnolia Paylaş: Smarking Paylaş: Netvouz


« Geri


 
 
AYTO HAKKINDA
HİZMETLERİMİZ
BASIN ODASI
İLETİŞİM
 
 
 
 
 
 
 
     
  info@ayto.org.tr
         • Adres: Ürgenpaşa Caddesi No:13 AYDIN 09100 Türkiye    • Tel: +90.256.225 20 13  /  +90.256.213 22 02  Faks: +90.256.212 82 54  • E-posta : info@ayto.org.tr
Tüm Hakları Saklıdır - | - Aydın Ticaret Odası 1
Localveri Dijital İletişim Çözümleri